2009-03-10
Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięci postępowania - Roboty instalacyjne Dwór Szczurowa

Rozstrzygnięci postępowania:
Roboty instalacyjne Dwór Szczurowa
 

UG.I-341/2/2009                                                               Szczurowa – 2009-03-10 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  Roboty instalacyjne - Dwór Szczurowa 

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu   

1.   Została wybrana  oferta Wykonawcy:

M A R P O L
Firma Handlowo – Usługowa
Ul. Rynek Szczepanowski  10 
32-823 Szczepanów

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa  19.03.2009 roku
Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

W celu podpisania umowy należy skontaktować się z P. Teresą Sznajder 

2. W postępowaniu wykluczono Wykonawcę: 

a/ Firma Usługowa  HYDRAULIKA
WOD-KAN,CO i GAZ  Jan Fido
Ul. Zagubnie 64
33-140 Lisia Góra

W dniu 23.02.2009r.  Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu: upewnień kierownika budowy na obiektach zabytkowych, w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedłożył dokumentu.
Podstawa prawna: art.  Art. 24 ust. 2 pkt. 3 prawa zamówień publicznych. 

b/ Firma Remontowo-Budowlana

Ryszard Czajka
Królewice 93
28-512 Bejsce

W dniu 23.02.2009r.  Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu: upewnień kierownika budowy na obiektach zabytkowych, w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedłożył dokumentu. Drogą elektroniczną przesłano wprawdzie treść, jednak sam dokument nie został przedłożony.

Podstawa prawna: art.  Art. 24 ust. 2 pkt. 3 prawa zamówień publicznych. 

b/ EKO-TERM s.c.
Ul. Paderewskiego 29A
25-017 Kielce 

3.  W postępowaniu  odrzucono oferty następujących Wykonawców:

a/  FIRMA INŻYNIERSKA
PARAMETR
Piotr Pietrzniak
30-009 Kraków
Ul. Fiedrejna
o/ Tarnów ul. Hodowlana 5

Uzasadnienie: W kosztorysie ofertowym instalacji  gazowej poz. nr 17 jest 1 próba winno być 19 kpl.

W kosztorysie  centralne ogrzewanie:
- pozycja nr 17 jest 18 kpl winno być 19 kpl
- pozycja nr 18 jest 18 szt winno być 19 szt.
- pozycja nr 19 jest 36 szt winno być 38 sz
- pozycja nr 20 jest 18 szt winno być 19 szt.
- pozycja nr 21 jest 18 szt winno być 19 szt.- pozycja nr 23 jest 18 szt winno być 19 szt.

Podstawa prawna -  art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Ponadto w ofercie Wykonawcy jest   wskazany Kierownik Budowy jednak z załączonych uprawnień nie  wynika, iż osoba ta posiada uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych. Ze względu na zapis art. 26 ust. 3  prawa zamówień publicznych zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, gdyż oferta podlega odrzuceniu.

b/  FHU  HYDROGAZ  Zbigniew Golonka
33-11 Koszyce Wielkie
Koszyce Małe
Ul. ¬ródlana 30

Uzasadnienie: W kosztorysie ofertowym - Centralne ogrzewanie

- pozycja nr 17 jest 18 kpl winno być 19 kpl.
- pozycja nr 18 jest 18 szt winno być 19 szt.
- pozycja nr 19 jest 36 szt winno być 38 szt.
- pozycja nr 20 jest 18 szt winno być 19 szt.
- pozycja nr 21 jest 18 szt winno być 19 szt.
- pozycja nr 23 jest 18 szt winno być 19 szt.

Podstawa prawna -  art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

c/ Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
DOM-SYSTEM Żak Tomasz
32-859 Złota 187

W kosztorysie ofertowym - Kanalizacja zewnętrzna – sieć
- pozycja nr 23 jest 69,3m3 winno być 252m
- pozycja nr 26 jest 27m3 winno być 72m
- pozycja nr 30 jest 108m3 winno być 108,63m3
- pozycja nr 31 jest 27m3 winno być 27,16m3
- pozycja nr 32 jest 24m3 winno być 24,71m3

W kosztorysie ofertowym - Instalacja gazowa
- pozycja nr 47 jest 6m2 winno być 57m
- pozycja nr 48 jest 6szt winno być 1szt

W kosztorysie ofertowym -  Centralne ogrzewanie
- pozycja nr 52 jest 18szt winno być 19szt
- pozycja nr 53 jest 18szt winno być 19szt
- pozycja nr 54 jest 36szt winno być 38szt
- pozycja nr 55 jest 18szt winno być 19szt
- pozycja nr 56 jest 18szt winno być 19szt
- pozycja nr 58 jest 18urz. winno być 19urz.
- pozycja nr 65 jest 1szt winno być 4szt

Podstawa prawna -  art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Ponadto  w ofercie Wykonawcy jest   wskazany Kierownik Budowy jednak z załączonych uprawnień nie  wynika, iż osoba ta posiada uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych. Ze względu na zapis art. 26 ust. 3  prawa zamówień publicznych zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, gdyż oferta podlega odrzuceniu.

Wykonawca w ofercie założył 7% podatek VAT.

d/ Firma UH INSTALFLEX
Adam Kucharzyk
Chojnik 130,  33-180 Gromnik

W kosztorysie ofertowym - Centralne ogrzewanie
- pozycja nr 17 jest 18 kpl winno być 19 kpl.
- pozycja nr 18 jest 18 szt winno być 19 szt.
- pozycja nr 19 jest 36 szt winno być 38 szt.
- pozycja nr 20 jest 18 szt winno być 19 szt.
- pozycja nr 21 jest 18 szt winno być 19 szt.
- pozycja nr 23 jest 18 urz.winno być 19 urz.

Podstawa prawna -  art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Ponadto w ofercie wykonawcy osoba wskazania jako kierownik budowy  posiada jedynie uprawnienia majstra do kierowania robotami z wyłączeniem robót  budowlanych na obiektach zabytkowych.

W ofercie Wykonawcy stwierdzono brak aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej. Załączony dokument opatrzony jest datą 11.07.2008.

Ze względu na zapis art. 26 ust. 3  prawa zamówień publicznych zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, gdyż oferta podlega odrzuceniu.

e/ PPHU TARBUD-COMPLEX
Krzysztof Książek
Ul. Krasińskiego 7
33-100 Tarnów

W ofercie Wykonawca złożył 2 kosztorysy, jeden podpisany ale nie odpowiadający wartości podanej w ofercie, drugi  nie podpisany odpowiadający wartości podanej w ofercie. Zamawiający wziął pod  uwagę podpisany dokument i stwierdził jego  niezgodność z zaoferowaną ceną w ofercie.

Podstawa prawna -  art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Ponadto  w ofercie Wykonawcy jest  wskazany Kierownik Budowy jednak  z załączonych uprawnień nie  wynika, iż osoba ta posiada uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych. Ze względu na zapis art. 26 ust. 3  prawa zamówień publicznych zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, gdyż oferta podlega odrzuceniu.

f/ Firma Usługowa  HYDRAULIKA

WOD-KAN,CO i GAZ  Jan Fido
Ul. Zagubnie 64
33-140 Lisia Góra

Uzasadnienie: Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania
Podstawa prawna -  art.: 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych 

g/  Firma Remontowo-Budowlana
Ryszard Czajka
Królewice 93
28-512 Bejsce

Uzasadnienie: Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania
Podstawa prawna -  art.: 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych 

4.Streszczenie  oceny i porównanie złożonych ofert: 

oznaczenie sprawy:  ROBOTY INSTALACYJNE – DWÓR SZCZUROWA

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena Iloć uzyskanych punktów
3.Firma Handlowo-Usługowa MARPOL
32-823 Szczepanów
Ul. Rynek Szczepanowski 10
46.377,17 100
9EKO-TERM s.c.
Ul. Paderewskiego 29A
25-017 Kielce
52.188,3588,86
 
Ze względu na fakt iż termin związania ofertą upływa 14.03.2009r. Urząd Gminy w Szczurowej zwraca się z prośbą do Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu o wyrażenie zgody na  przedłużenie terminy związania ofertą o okres kolejnych 30 dni.
Zgodna na przedłużenie okresu winna wpłynąć  do tut. Urzędu przed terminem w którym upływa obecny okres związania ofertą, a więc przed 14.03.2009r.

Brak stanowiska  w tej sprawie w terminie do 14.03.2009 r. będzie traktowane jako odmowa wyrażenia zgody.

Podstawa prawna art. 85 us. 2 i 4 prawa zamówień publicznych. 

Z poważaniem   

Otrzymują:
---------------

1. wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. portal zamawiającego
3. a/a      

10.03.2009r., U.G. Szczurowa