2003-08-18
Zamówienia publiczne / Przetarg na wykonanie pogłębienia oraz odmulenia rowów odwadniających

OGŁOSZENIE

URZĄD  GMINY W SZCZUROWEJ
OGŁASZA PRZETARG  NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE POGŁĘBIENIA ORAZ ODMULENIA
ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH PRZY DROGACH GMINNYCH 

 1. TERMIN  REALIZACJI :  31.10.2003R.
 2. WYKONAWCY NIE MOGĄ PODLEGAĆ WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA Z  POWODÓW  WYMIENIONYCH  W ART.19 USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH  ORAZ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WARUNKI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 OSTAWY O ZAMÓWIENIACH  PUBLICZNYCH.
 3. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH.
 4. INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.
 5. OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST: PAN KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI TEL.  671 4763 (w.41) W GODZINACH URZĘDOWANIA 800 - 1500.
 6. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W  SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA  16.09.2003r. DO GODZ.10.00.
 7. OFERTA JEST NIEWAŻNA GDY 
  - ZOSTAŁA ZŁOŻONA PO TERMINE,
  - NIE ZOSTAŁA ZACHOWANA JEJ PRAWIDŁOWA FORMA
  -
  OFERENT PODLEGA USTAWOWEMU WYKLUCZENIU  Z POSTĘPOWANIA.
 8. OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.30. W DNIU 2003.09.16 GODZ.10.30.
 9. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   MOŻNA OTRZYMAĆ W POK. NR 30.
 10. KRYTERIA WYBORU OFERTY  CENA – 100%
UG Szczurowa