2007-09-21
Zamówienia publiczne / Odbudowa - Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1.                  Zamawiający:

GMINA  SZCZUROWA

Adres:  Urząd Gminy,  Ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa

2.                        Tryb zamówienia: 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

3.                        Adres strony internetowej na której umieszczona jest  specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.szczurowa.pl

4.                        Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać również

                w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu bezpłatnie. 

5.                        Opis przedmiotu zamówienia:

Odbudowa - Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi:

1/ Uście Solne - Stare Uście

2/ Rudy Rysie Sołtysie

3/ Szczurowa – Zakręcie

4/ Strzelce Wielkie Centrum

5/ Wola Przemykowska – Jadowniki Mokre- Natków

Kod CPV –  45233142-6

                     45233140-2

                     45233220-7

                       

 

6.                  ZAMAWIAJĄCY  NIE  DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT  CZĘŚCIOWYCH

7.                  ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

8.                  Termin wykonania zamówienia –  3 tygodnie od daty przekazania placu budowy.

9.                        Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

           ustawy nakładają  obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)         posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny,

           i osobami   zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

           zamówienia;

4)         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

10                Ocena warunków udziału w postępowaniu  odbędzie się poprzez badanie   dokumentów  dołączonych do oferty.- wykaz dokumentów określono w pkt. IX SIWZ

11.       Informacja dot. wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

12.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:         CENA – 100%

13.       Miejsce i termin składania ofert:

      Urząd Gminy Szczurowa

      Ul. Lwowska 2

      pok. nr 20 sekretariat

      w terminie do 15.10.2007  godz. 9.00

14.Termin związania ofertą:

         30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

 

Pliki do pobrania

21.09.2009r., UG Szczurowa