2007-07-17
Zamówienia publiczne / Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający: GMINA SZCZUROWA
  Adres: Urząd Gminy, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia: PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 3. Adres strony internetowej na której umieszczona jest  specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać również w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu bezpłatnie. 
 5. Opis przedmiotu zamówienia:
  Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi
  Kod CPV – 45233142-6
                     45233140-2
                     
  45233220-7
 6. ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT  CZĘŚCIOWYCH
 7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 8. Termin wykonania zamówienia –  2 miesiące od daty przekazania placu budowy.
 9. Warunki udziału w postępowaniu:
  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek poosiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami   zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 10. Ocena warunków udziału w postępowaniu  odbędzie się poprzez badanie   dokumentów  dołączonych do oferty - wykaz dokumentów określono w pkt. IX SIWZ
 11. Informacja dot. wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA – 100%
 13. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. nr 20 sekretariat w terminie do 08.08.2007 godz. 9.00.
 14. Termin związania ofertą: 30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

UG.I-341/10-/2007

Dokumenty do pobrania

17 lipca 2007r. UG Szczurowa