2007-07-12
Zamówienia publiczne / Roboty wykończeniowe w posterunku policji w Szczurowej

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający: GMINA  SZCZUROWA
  Adres:  Urząd Gminy, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia: PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 3. Adres strony internetowej na której umieszczona jest  specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl 
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać również w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu bezpłatnie.
 5. Opis przedmiotu zamówienia:
  Roboty wykończeniowe w posterunku policji w Szczurowej
  Kod CPV –  45311100-1 – instalacja elektryczna
  45000000-7 - instalacja c.o i wod-kan
  45400000-1 -  roboty wykończeniowe
 6. ZAMAWIAJĄCY  NIE  DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 8. Termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od daty przekazania placu budowy.
 9. Warunki udziału w postępowaniu:
  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek poosiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami   zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 10. Ocena warunków udziału w postępowaniu  odbędzie się poprzez badanie   dokumentów  dołączonych do oferty - wykaz dokumentów określono w pkt. IX SIWZ
 11. Informacja dot. wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA – 100%
 13. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2,  pok. nr 20 sekretariat w terminie do 06.08.2007  godz. 9.00
 14. Termin związania ofertą: 30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

UG.I-341/9/2007

Dokumentacja do pobrania

12 lipca 2007r. UG Szczurowa