2003-10-23
Zamówienia publiczne / Oddanie w użytkowanie obiektu Ośrodka Zdrowia usytuowanego na działce 1023/1 w Szczurowej

Wójt Gminy w Szczurowej_x000D_ na podstawie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543/_x000D_ ogłasza przetarg nieograniczony_x000D_ na oddanie w użytkowanie obiektu Ośrodka Zdrowia usytuowanego na działce 1023/1 w Szczurowej

_x000D_ _x000D_
 1. Zgodnie z planem przestrzennym obiekt przeznaczony dla potrzeb usług opieki zdrowotnej.
 2. _x000D_
 3. Forma przetargu – pisemny przetarg nieograniczony.
 4. _x000D_
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 03 listopada 2003r.
 6. _x000D_
 7. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się i uwzględnić w ofercie warunki oddania w użytkowanie obiektu, które będą udostępnione przez Urząd Gminy.
 8. _x000D_
 9. Miesięczna wywoławcza opłata za użytkowanie netto – 2.500,00 zł.
 10. _x000D_
 11. Wadium w wysokości 5% opłaty wywoławczej należy wpłacić w kasie UG lub na konto BSK/O Szczurowa Nr 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 najpóĽniej na trzy dni wcześniej od terminu wyznaczonego dla składania ofert.
 12. _x000D_
 13. Przetarg uzna się za zakończony wynikiem pozytywnym, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferuje określone warunki oddania w użytkowanie obiektu.
 14. _x000D_
 15. Przetarg będzie rozstrzygnięty, a wynik podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w terminie 10 dni od momentu otwarcia ofert.
_x000D_ _x000D_ Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej w pok. 31 lub telefonicznie pod numerem 671 47 63
22 paĽdziernika UG Szczurowa