2007-06-05
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania

Ogłoszenie
wyników postępowania

Urząd  Gminy  zawiadamia,
iż w postępowaniu przetargowym
pn.

Remont dróg gminnych
uszkodzonych w czasie powodzi
została wybrana oferta: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych
„DROMOST” S.A 32-700 Bochnia ul. Partyzantów 16

 

cena oferty brutto  – 188 780,62 PLN
słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł 62/100 

 

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 15.06.2007r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG P. Maria Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia  umowy.

5 czerwca 2007r. UG Szczurowa