2007-05-22
Zamówienia publiczne / Remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający: GMINA SZCZUROWA
  Adres: Urząd Gminy, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
 3. Adres strony internetowej na której umieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać również w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu bezpłatnie
 5. Opis przedmiotu zamówienia:
  Remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi
  Kod CPV – 45233142-6
  45233140-2
  45233220-7
 6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 8. Termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od daty przekazania placu budowy.
 9. Warunki udziału w postępowaniu
  O
  udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 10. Informacja dot. wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA – 100%
 12. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Szczurowa, Ul. Lwowska 2, pok. nr 20 sekretariat.W terminie do 31.05.2007 godz. 9.00
 13. Termin związania ofertą: 30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT

UG.I-341/7/2007

Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja

Modyfikacja

22 maja 2007r. UG Szczurowa