2007-05-21
Zamówienia publiczne / rozstrzygnięcie przetargu

dot:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Odnowa centrum  w Uściu Solnym.
Rozbudowa budynku kultury w Rylowej

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu:

I.  zostały wybrane oferty  Wykonawców

a/ dot. części   Rozbudowa budynku kultury w Rylowej

KANWOD
Ul. Farna 8
28-136 Nowy Korczyn

W/w Wykonawca zaoferował najniższą cenę. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 31.05.2007, w tej sprawie proszę skontaktować się  z P. Teresa Sznajder. 

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

b/ dot. części Odnowa centrum  w Uściu Solnym

FUH  KARINEX
32-722 Królówka 374

II. Odrzucono ofertę  następującego Wykonawcy -  dot. części   Rozbudowa budynku kultury w Rylowej:

PATULSKI I Synowie
Ul. Sobieskiego 7A
32-800 Brzesko

Uzasadnienie:
Oferta wykonawcy zawiera błędy  w  kosztorysie ofertowym:

  • a/ rozdział kosztorysu nr 6 – wewnętrzna instalacja elektryczna pkt. 37 winno być 58 m, jest 37 m
  • b/  poz. 13 kosztorysu powinno być: 58,05 m2, a jest 25.05 m2.

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

III. Unieważniono postępowanie w części: Odnowa centrum  w Uściu Solnym

Uzasadnienie:  art. 93 ust. 4 prawa zamówień publicznych: cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa  kwotę, którą zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21 maja 2007r. UG Szczurowa