2007-04-05
Zamówienia publiczne / Odnowa centrum w Uściu Solnym, Rozbudowa budynku kultury w Rylowej

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający: GMINA SZCZUROWA
  Adres: Urząd Gminy, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
 3. Adres strony internetowej na której umieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać również w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu za kwotę 20,00 zł
 5. Opis przedmiotu zamówienia:
  Odnowa centrum w Uściu Solnym
  Kod CPV – 45233222-1 – Roboty w zakresie chodników
  Rozbudowa budynku kultury w Rylowej
  Kod CPV – 45262700-9 – rozbudowa budynku
  45330000-9 – hydraulika i roboty sanitarne
  45311100-1 instalacja elektryczna
  45422000-1 roboty ciesielskie
  45431000-7 kładzenie płytek
 6. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 8. Termin wykonania zamówienia – 3 miesiące od daty przekazania placu budowy.
 9. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 10. Informacja dot. wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA – 100%
 12. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. nr 20 sekretariat. W terminie do 07.05.2007 godz. 9.00
 13. Termin związania ofertą: 30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT

UG.I-341/3/2007

Materiały do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Uście Solne

Rylowa

Modyfikacja

ODPOWIED¬ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Dot. zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odnowa centrum w Uściu Solnym. Rozbudowa budynku kultury w Rylowej

I. W dniu 27.04.2007 roku wykonawca zadał pytanie o następującej treści:

 • pyt.1. Z SIWZ wynika, iż do budowy placu ma być użyta kostka kolorowa. Ze względu na duże różnice cen w zależności od zastosowanego do ich produkcji barwnika prosimy o dokładne sprecyzowanie koloru, który będzie wymagany przez zamawiającego.

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający informuje:

Ad. pyt. 1: w kosztorysach ofertowych należy uwzględnić kostkę w 2-ch kolorach:

 • kolory jesieni dot. pozycji przedmiaru nawierzchnie 0.001 - ilość 2465,1 m2 /płyta placu/
 • kostka płukana kolor „bianko carrara” dot. pozycji przedmiaru nawierzchnie 0.001 – ilość 2438,60 m2 /chodniki/

Kształt i wielkość kostki zostanie uzgodniona z Wykonawcą przed przystąpieniem do prac brukarskich.

II. W dniu 25.04.2007 Wykonawca zadał pytanie o następującej treści:

 • W związku z ogłoszonymi przetargami oraz dołączonymi do dokumentacji SIWZ przedmiarów robót, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedz czy można przedłożyć kosztorys ofertowy w formie kosztorysu uproszczonego, sporządzonego w oparciu o szczegółową specyfikację techniczną (przedmiar robót). Czy musi on ściśle odpowiadać pozycji katalogowej oraz szczegółowemu opisowi zawartemu w przedmiarach robót - różnorodność programów kosztorysowych oraz wydawców pod różnymi nazwami. Np: WINBUD - Przedmiar robót / ABBAK który posiada pozycje pod innymi katalogami, pozycjami oraz kolumnami odpowiadającymi przedmiarowi robót.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zgodnie z zapisami pkt. IX. 8 SIWZ, Zamawiający nie ogranicza formy kosztorysu, wystarczy, że będzie ona wyczerpywać elementy co najmniej kosztorysu w formie uproszczonej, a forma kosztorysu pełnego również spełnia te wymogi, jest tylko bardziej uszczegółowiona.

Oceniane podlegać będą następujące elementy: opis konkretnych pozycji taki jak opis zawarty w przedmiarze ( treść opisu winna odpowiadać treści opisu z przedmiaru), ilości i krotności również powinny dokładnie odpowiadać przedmiarom.

Inne elementy kosztorysu nie będą brane pod uwagę przy ocenie, a ich niezgodność z przedmiarem nie będzie podstawą do uznania oferty za nieważną.

5 kwietnia 2007r. UG Szczurowa