2007-03-19
Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięcie protestów

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa  Kultury i Sportu w Szczurowej.

I. Rozstrzygnięcie protestów

1. dot. protestu wniesionego przez: Zakład Remontowo-Budowlany  Stanisław Nowak oś. Westerplatte 4/29,  33-200 Dąbrowa Tarnowska:

Zamawiający uznaje  postulaty uwzględnione w proteście w całości.

Powodem odrzucenia oferty  Wykonawcy protestującego była niezgodność przedłożonego kosztorysy z  zapisami  pkt. IX p.pkt. 8a SIWZ, a  w szczególności  braku zachowania numeracji i zaokrągleń cen jednostkowych  służących do  obliczenia wartości poszczególnych pozycji.

Zważając na orzecznictwo  w tym zakresie  należy uwzględnić wniesiony protest i powtórzyć czynność oceny ofert. Orzecznictwo wskazane przez Wykonawcę protestującego oraz dodatkowo:  orzeczenie ZA  785 z 2002r,  10 z 2007 oraz oficjalne opinie prawne UZP wskazują, na uwzględnienie protestu.

2. dot. protestu wniesionego przez: Zakład  Ogólnobudowlany  Jan Waz, Koniuszowa 136, 33-326 Mogilno

Zamawiający uznaje protest w części dot. odrzucenia oferty, natomiast nie podziela stanowiska Wykonawcy Protestującego  w części dot. odrzucenia firm:

Firma Remontowo-Wykończeniowa ELBUD Leszek Wójcik, 32-825 Borzęcin 118.

Uzasadnienie:

a/ odnośnie braku w ofercie dokumentów potwierdzających  uprawnienia osób w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacje sanitarne oraz sieci i instalacje elektryczne – zamawiający nie żądał takich dokumentów a jedynie – uprawnienia kierownika budowy, pozostały zakres wyczerpywało oświadczenie.

b/ odnośnie braku w ofercie harmonogramu robót  nie był on wymagany jako załącznik do oferty, natomiast zgodnie z pkt. XXI. 5 SIWZ winien zostać przedłożony w dniu podpisania umowy.

c/ odnośnie braku  wpisu do ewidencji lub KRS-u  podwykonawcy – taki dokument był wymagany w przypadku złożenia oferty wspólnej, a nie na zasadzie podwykonawstwa.

d/ poz. 13, 19, 57 kosztorysu  „Instalacja centralnego ogrzewania” – zamawiający dopuścił w tych pozycjach kalkulacje indywidualną, a Wykonawca skorzystał z tej możliwości. 

Możliwość ta  pozwala na indywidualne skalkulowanie  ceny za daną robotę.

Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Nowak, Os. Westerplatte 4/29,  33-200 Dąbrowa tarnowska

a/ odnośnie braku w ofercie dokumentów potwierdzających  uprawnienia osób w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacje sanitarne oraz sieci i instalacje elektryczne – zamawiający nie żądał takich dokumentów a jedynie – uprawnienia kierownika budowy, pozostały zakres wyczerpywało oświadczenie.

b/ odnośnie braku w ofercie harmonogramu robót  nie był on wymagany jako załącznik do oferty, natomiast zgodnie z pkt. XXI. 5 SIWZ winien zostać przedłożony w dniu podpisania umowy.

c/ brak krotności w poz. 19, 58, 59, 60 – zgodnie z  zapisami  pkt. IX. 8a SIWZ nie ma to wpływu na ocenę oferty. Zamawiający wymagał jedynie by  kosztorys ofertowy  był sporządzony  w oparciu o  szczegółową  specyfikację techniczną (kosztorys ślepy)i musiał jedynie odwoływać się do pozycji SST, nie musiał natomiast ściśle odpowiadać pozycjom katalogowym. . Ponadto Zamawiający wymagał kosztorysu w formie uproszczonej, która nie zawiera takich elementów.

Drogop 2 sp. z o.o.  Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko

a/ odnośnie braku w ofercie dokumentów potwierdzających  uprawnienia osób w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacje elektryczne  – zamawiający nie żądał takich dokumentów a jedynie – uprawnienia kierownika budowy, pozostały zakres wyczerpywało oświadczenie.

b/ odnośnie braku w ofercie harmonogramu robót  nie był on wymagany jako załącznik do oferty, natomiast zgodnie z pkt. XXI. 5 SIWZ winien zostać przedłożony w dniu podpisania umowy.

c/ poz. 29,30,31,32,33,34,35,36,39 .. - zgodnie z  zapisami  pkt. IX. 8a SIWZ nie ma to wpływu na ocenę oferty. Zamawiający wymagał jedynie by  kosztorys ofertowy  był sporządzony  w oparciu o  szczegółową  specyfikację techniczną (kosztorys ślepy) i musiał jedynie odwoływać się do pozycji SST, nie musiał natomiast ściśle odpowiadać pozycjom katalogowymd/ poz. 13, 19, 57 kosztorysu  „Instalacja centralnego ogrzewania” – zamawiający dopuścił w tych pozycjach kalkulacje indywidualną i Wykonawca skorzystał z tej możliwości.

Możliwość ta  pozwala na indywidualne skalkulowanie  ceny za daną robotę.

Zakład Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda, ul. Solna Góra 30/1, 32-700 Bochnia

a/ odnośnie braku w ofercie dokumentów potwierdzających  uprawnienia osób w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacje elektryczne  – zamawiający nie żądał takich dokumentów a jedynie – uprawnienia kierownika budowy, pozostały zakres wyczerpywało oświadczenie.

b/ odnośnie braku w ofercie harmonogramu robót  nie był on wymagany jako załącznik do oferty, natomiast zgodnie z pkt. XXI. 5 SIWZ winien zostać przedłożony w dniu podpisania umowy.

c/ poz. 13, 19  kosztorysu  „Instalacja centralnego ogrzewania” – zamawiający dopuścił w tych pozycjach kalkulacje indywidualną i Wykonawca skorzystał z tej możliwości.

d/ poz. 55 została wyceniona wg przedmiaru robót – tak jak wskazywał na to zapis IX 8b SIWZ, w przedmiarach nie było wskazanych współczynników, a opis pozycji odpowiadał opisowi w ofercie.

Usługi Ogólnobudowlane Józef Majerski, 32-700 Bochnia ul. Legionów Polskich 34/16

a/ odnośnie braku w ofercie dokumentów potwierdzających  uprawnienia osób w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacje elektryczne  – zamawiający nie żądał takich dokumentów a jedynie – uprawnienia kierownika budowy, pozostały zakres wyczerpywało oświadczenie.

b/ odnośnie braku w ofercie harmonogramu robót  nie był on wymagany jako załącznik do oferty, natomiast zgodnie z pkt. XXI. 5 SIWZ winien zostać przedłożony w dniu podpisania umowy.

c/ poz. 14E, 52,53,54 - zgodnie z  zapisami  pkt. IX. 8a SIWZ nie ma to wpływu na ocenę oferty. Zamawiający wymagał jedynie by  kosztorys ofertowy  był sporządzony  w oparciu o  szczegółową  specyfikację techniczną (kosztorys ślepy) i musiał jedynie odwoływać się do pozycji SST, nie musiał natomiast ściśle odpowiadać pozycjom katalogowym. Ponadto Zamawiający wymagał kosztorysu w formie uproszczonej, która nie zawiera takich elementów.

d/ poz. 13, 19, 57 kosztorysu  „Instalacja centralnego ogrzewania” – zamawiający dopuścił w tych pozycjach kalkulacje indywidualną i Wykonawca skorzystał z tej możliwości.

Możliwość ta  pozwala na indywidualne skalkulowanie  ceny za daną robotę.

Jednoczenie Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z  art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych   wezwanie do uzupełnienia dokumentów dotyczy jedynie  dokumentów  określonych  w rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów  w sprawie  rodzaju dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub oświadczeń  w tym zakresie.

Ponadto  Zamawiający  informuje, iż cena w przedmiotowym postępowaniu ma charakter kosztorysowy, a nie ryczałtowy jak to sugeruje Wykonawca protestujący. Sposób rozliczania określił Zamawiający w projekcie umowy (pkt. 9) który zaakceptował również Protestujący

Odnosząc się do oceny ofert  i odrzucania ich na podstawie błędów kosztorysowych w poprzednich postępowaniach, Zamawiający zwraca uwagę, iż w przedmiotowym zakresie została zmieniona treść SIWZ, jednakowa dla wszystkich Wykonawców.

Oferent protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie zasady  przepisu art. 86 ust. 3 ustawy prawa zamówień publicznych, przepis ten stanowi: „Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający podaję kwotę, jaką  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia”, Zamawiający dopełnił tego obowiązku podając kwotę jaką zamierza przeznaczyć tj.  540.000,00.  Jednocześnie należy zaznaczyć, że kwota jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia nie jest jednoznaczna z kwotą jaką może przeznaczyć. Zgodnie z komentarzem  UZP  kwotę  podaną  uznaje się za   minimalną. Wybierając ofertę opiewającą na kwotę 545.318,62, Zamawiający w dniu 05.03.2007  po wnikliwej analizie dokonał stosownej korekty  projektu  budżetu,  w przeciwnym wypadku nie byłoby możliwości zawarcia ważnej umowy.

Wartość zamówienia określona została z zachowaniem należytej staranności  zgodnie  z art. 32 ust. 1 PZP „podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług …” i tak też Zamawiający postąpił, kosztorys inwestorski opiewał na kwotę brutto 639 607,62 zł, natomiast kwota netto na jakiej  Zamawiający oparł swoją ocenę to wartość 524.270,00 zł.

Odnośnie  dostarczenia pisma – odpowiedzi na zapytanie wykonawcy -  w terminie 21.02.2007, Zamawiający wyjaśnia, iż  w tej części odrzuca protest jako wniesiony po terminie (termin na jego wniesienie upłyną 28.02.2007). Niemniej jednak Wykonawca miał możliwość zapoznania się z  treścią przedmiotowego pisma  gdyż zgodnie

z PZP została ona opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Ponadto wszystkie dane, o które pytał Wykonawca  były ujęte w załącznikach do SIWZ, Zamawiający nie wyraził  też zgody na zaproponowane zmiany. Dlatego wyjaśnienie Zamawiającego nie wnosiło niczego nowego, co w istotnym stopniu miałoby wpływ na ofertę Wykonawcy.

II. Jednocześnie w wyniku wniesionych protestów Zamawiający ponowił ocenę złożonych ofert, a  w wyniku powtórnej oceny :

 

1. został wykluczony Wykonawca:

Firma  Ogólnobudowlana BIL-BUD
Dariusz Bilski
 33-114 Rzuchowa 74A 5

Uzasadnienie: pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu wykonawca nie uzupełnił dokumentu  potwierdzającego udział w postępowaniu  dot. uprawnień kierownika budowy.

Podstawa prawna:  art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odrzucono oferty  następujących Wykonawców:

1.Budownictwo Ogólne Mieczysław Cisak,
ul. ¦więtego Urbana 44B,
32-700 Bochnia

Uzasadnienie:  kosztorys ofertowy zwiera błędy:

-Roboty instalacyjne :

Poz. 7.29 kosztorysu ofertowego niezgodna z przedmiarem: w ofercie jest 14 szt. winno być 52 szt.

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

2. Przedsiebiorstow Produkcyjno-Handlowe ELEKTROGAZ
Józef Szymański Spółka Jawna
Ul. Oględowska 19A
28-200 Staszów

Uzasadnienie:  kosztorys ofertowy zwiera błędy:

Roboty instalacyjne :

Poz. 5 kosztorysu ofertowego niezgodna z przedmiarem: w ofercie jest 153 m. winno być 163 m

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

3.Firma Budowlana ELBUD,
Os. 25 – lecia 1A/12,
33-100 Tarnów

Uzasadnienie:  kosztorys ofertowy zwiera błędy

Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Poz.62 kosztorysu ofertowego niezgodna ze SST: w ofercie jest 148,91m2 winno być 117,47 m2

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

4.SAMSON
ul. Spokojna 22,
33-100 Tarnów

Uzasadnienie:

Brak w ofercie kosztorysu w zakresie: Schody wejściowe do Sali tańca od strony wschodniej.

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TERMOWIT,

 Krzysztof Witowski,
33-342 Barcice Dolne  176

Uzasadnienie:  kosztorys ofertowy zwiera błędy

-Schody wejściowe do Sali tańca od strony wschodniej

Poz. 21 kosztorysu ofertowego niezgodna z przedmiarem: w ofercie jest 8,75 m2. winno być 5,75 m2

- roboty instalacyjne:

Poz. 56 kosztorysu ofertowego niezgodna z przedmiarem: w ofercie jest 1 układ winno być 2 układy

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

6. P.P.H.U. PORĘBSKI

Uzasadnienie:  kosztorys ofertowy zwiera błędy:

-Roboty instalacyjne :

Poz. 51 kosztorysu ofertowego niezgodna z przedmiarem: inna średnica zaworu

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

7. Firma  Ogólnobudowlana BIL-BUD,
Dariusz Bilski, 33-114 Rzuchowa 74A

- Wykonawca wykluczony z postępowania

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych:  oferta złożona przez  Wykonawcę wykluczonego z postępowania

3. Dokonano wyboru oferty:

Zakład Remontowo-Budowlany  Stanisław Nowak
oś. Westerplatte 4/29, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Cena podana w ofercie -  507.500,95 zł.

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 27.03.2006, w tej sprawie proszę skontaktować się  z P. Teresą Sznajder. Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się od zawarcia umowy.  

Od czynności  Zamawiającego przysługują Wykonawcom  środki ochrony prawnej przewidzianych w dziale VI  ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż warunkiem dalszego udziału w postępowaniu jest wyrażenie zgodny na przedłużenie terminy związania ofertą. W tej sprawie Zamawiający  zwrócił się do Wykonawców  pismem z dnia 13.03.2006 r. 

19 marca 2007r. UG Szczurowa