urząd / Deklaracja dostępności

Dane teleadresowe jednostki:

URZĄD GMINY SZCZUROWA
ul. Lwowska 2, 32- 820 Szczurowa

 

Strona nie jest zodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. Zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, dotyczy to artykułów i załączników, które zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Pliki publikowane po 23.09.2019 r.  będą  na bieżąco poprawiane i udostępniane.
 2. Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 3. Filmy /nagrania sesji/ posiadają napisów i  audiodeskrypcji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika/ informatyka Urzędu Gminy Szczurowa.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: • Pan Krzysztof Solak - koordynator ds. dostępności cyfrowej oraz informacyjno- komunikacyjnej - e-mail: informatyk@szczurowa.pl; tel. 14 632 09 40; • Pani Teresa Sznajder - koordynator ds. dostępności architektonicznej – mail: inwestycje@szczurowa.pl; tel. 14 671 47 63; 
e-mail: informatyk@szczurowa.pl 
Telefon: 14 632 09 40; 14 671 47 63

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej:

Wejścia do budynku od strony zachodniej  /Parku/ dostosowane dla osób niepełnosprawnych z  podjazdem. Do wejścia do budynku od strony zachodniej  /Parku/ prowadzą: schody z trzema stopniami oraz  podjazdem częściowo przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Podjazd usytuowany jest wzdłuż ściany zachodniej budynku, wyposażony jest w poręcz. Przy podjeździe wydzielone są dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku. Na schodach zamontowane są poręcze. W budynku nie ma windy.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej :

 1. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są przez merytorycznych pracowników w sekretariacie Urzędu Gminy Szczurowa, zlokalizowanym na parterze Urzędu.
 1. zapewnienie komunikacji w formie określnej we wniosku złożonym przez osobę z niepełnosprawnością ruchową realizowane jest przez merytorycznego pracownika Urzędu w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku /sekretariat/.
 2. Tablica informacyjna zamieszczona wewnątrz budynku /parter/.
 3. Dziennik Podawczy znajduje się na parterze budynku w Sekretariacie Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta/osoby przybranej.

 1. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 2. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
 3. Urząd zapewni dostęp do świadczenia usług tłumacza, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 5. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 6. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 7. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się.
 8. Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia.