Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Szczurowa
 
Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn.: „Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Szczurowa”.
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu udostępnienie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach
Dąbrówka Morska, Niedzieliska i Wola Przemykowska
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Przewidywane wyniki operacji:
Całkowita wartość projektu:             106 732,52 zł 
Koszty kwalifikowane wynoszą:        105 724,70 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  66 606,00 zł
Wkład własny wynosi:                       40 126,52 zł
 
Projekt obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej infrastrukturą rekreacyjną, której uzupełnienie stanowić będą obiekty małej architektury w miejscowościach Dąbrówka Morska, Niedzieliska- przysiółek Wygoda, Wola Przemykowska- przysiółki Natków i Zamłynie.
 
W ramach operacji realizowanej w miejscowości Dąbrówka Morska wybudowany zostanie plac zabaw, w skład którego wchodzi:
 • plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej,
 • dwa urządzenia zabawowe dla dzieci,
 • tablica informacyjna z regulaminem.
Urządzenia zostaną zamontowane na działce nr 375 znajdującej się w centrum wsi, na której położony jest także budynek Domu Ludowego. Projekt przewiduje budowę placu zabaw o powierzchni ok. 59 m² z elementami małej architektury. Zaprojektowano nawierzchnię piaskową, na której rozmieszczone zostaną urządzenia zabawowe. Przy wejściu na plac zostanie zamontowana tablica informacyjna z regulaminem.
 
W ramach operacji realizowanej w miejscowości Niedzieliska- przysiółek Wygoda na nawierzchni żwirowej wybudowana zostanie wiata przystankowo- turystyczna wyposażona w ławki i stół, kosz na śmieci, stojak na rowery i dwie tablice informacyjne (w tym jedna z mapą Gminy Szczurowa).
Zaprojektowane elementy zamontowane zostaną na działce nr 2078 znajdującej się przy rozległym obszarze leśnym. Wiata przystankowa z elementami małej architektury na placu rekreacyjnym o powierzchni ok. 32 m² służyć będzie jako schronienie dla rowerzystów i turystów.
 
W ramach operacji realizowanej w miejscowości Wola Przemykowska- przysiółek Natków wybudowany zostanie plac zabaw, w którego skład wchodzi:
 • plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej,
 • jedno urządzenie zabawowe dla dzieci,
 • tablica informacyjna z regulaminem,
 • ławka i kosz na śmieci.
Zaprojektowane elementy zostaną zamontowane na działce nr 2490 znajdującej się w centrum przysiółka Natków, na której znajduje się budynek Domu Ludowego. Projekt przewiduje budowę placu zabaw o nawierzchni ok. 130 m². Zaprojektowano nawierzchnie piaskową, na której zostanie zamontowane urządzenie zabawowe i tablica informacyjna z regulaminem.
 
W ramach operacji realizowanej w miejscowości Wola Przemykowska- przysiółek Zamłynie wybudowany zostanie plac zabaw, w którego skład wchodzi:
 • plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej,
 • jedno urządzenie zabawowe dla dzieci,
 • tablica informacyjna z regulaminem,
 • ławka i kosz na śmieci.
Zaprojektowane elementy zamontowane zostaną na działce nr 2869 znajdującej się w centrum przysiółka Zamłynie, na której znajduje się budynek Domu Ludowego. Projekt przewiduje budowę placu zabaw o powierzchni ok. 146 m² z elementami małej architektury. Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczną piaskową, na której zamontowane będzie urządzenie zabawowe i tablica informacyjna z regulaminem.
 
Termin zakończenia realizacji projektu grudzień 2019 r.