Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie gminy Szczurowa

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie gminy Szczurowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Cele społeczno- gospodarcze projektu są długofalowe i zmierzają do zwiększenia roli i wykorzystania transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej podróżnych mniejszych miast i regionów z nimi sąsiadujących. Projekt ma na celu usprawnienie zbiorowego systemu transportowego na obszarze gminy Szczurowa, zmniejszenie znaczenia transportu indywidualnego samochodowego na rzecz zwiększenia znaczenia ruchu niezmotoryzowanego.
 
Zakres inwestycji obejmuje:
- Szczurowa: budowę zatok autobusowych, utwardzonych parkingów P&R, ciągów pieszych łączących zatoki autobusowe z parkingiem, oświetlenia, placu dla podróżnych, konstrukcji zadaszeń, ławek, kosza, miejsc dla rowerów;
- Strzelce Wielkie: konstrukcję zadaszenia przystanku z placem, odwodnienie placu, ławki, kosz, plac dla rowerów;
- Wola Przemykowska: budowę parkingu P&R z oświetleniem i miejscami dla rowerów;
- Wrzępia: budowę parkingu P&R;
- Niedzieliska: przebudowę miejsc postojowych P&R, oświetlenie, konstrukcja zadaszenia przystanku, miejsca postojowe dla rowerów;
- Górka: budowę parkingu P&R z budową kanalizacji deszczowej (odwodnienie).
 
Koszt całkowity projektu wynosi 1 319 375,71 zł. Dotacja, która pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi 1 063 995,09 zł. Pozostała część, tj. 255 380,62 zł pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy Szczurowa.
 
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: grudzień 2020 r.