Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczurowa- II etap
 
Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczurowa- II etap” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
 
W ramach projektu zostanie wykonana kanalizacja sanitarna w miejscowości Niedzieliska o długość 11,1 km. 
 
Układ sieci kanalizacyjnej jest zgodny z MPZP Gminy Szczurowa. Wybór projektowanego układu sieci jako systemu w technologii ciśnieniowej dokonany został w oparciu o analizę warunków terenowych oraz poziomu zagęszczenia zabudowy, z uwzględnieniem przebiegu dróg, istniejącego uzbrojenia terenu oraz planów inwestycyjnych właścicieli działek budowlanych.
 
Ścieki odprowadzane z wybudowanej kanalizacji będą po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego odprowadzane do oczyszczalni, która spełnia wymagania wynikające z Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 
Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków, wyłącznie sanitarnych, z obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynków usługowych, handlowych oraz innych zabudowań położonych w miejscowości Niedzieliska do istniejącej kanalizacji w miejscowości Szczurowa, a następnie do oczyszczalni ścieków.
 
Celem głównym projektu jest ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Szczurowa.
 
Kosz całkowity projektu wynosi 7 077 227,61 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 5 421 803,85 zł. Dotacja, która pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 4 608 533,26 zł. Pozostała część tj. 2 468 694,35 będzie pochodzić z budżetu gminy Szczurowa. 
 
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 30.04.2020 r.