modernizacja kształcenia / informacje o projekcie / Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Uczniowie kończący szkołę stają przed wyborem kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu. Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności  przydatne w podejmowaniu  decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka. Uczeń powinien poznać siebie, swoje słabe i mocne strony oraz własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać prawidłowego  wyboru.

Gmina Szczurowa bierze udział w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II ( w zakresie doradztwa zawodowego ). Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , 10. Oś Priorytetowa: Wiedze i kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

W ramach projektu w Gminie Szczurowa  utworzone zostaną dwa Szkolne Punkty Informacji  i Kariery tzn(SPInka) - miejsce w którym dostępny będzie dla uczniów szkolny doradca zawodowy . Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery zostaną utworzone :

  • w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zaborowie
  •  w Szkole podstawowej im. A Mickiewicza w Szczurowej

Szkolny Punkt Informacji i Kariery oferuje młodzieży pomoc w :

  1. zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego,
  2. poznaniu zawodów przyszłości,
  3. przygotowaniu się do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu,
  4. poznaniu swoich mocnych stron,
  5. przygotowaniu się do samodzielnego poruszania się na rynku pracy.

Od września w ramach projektu prowadzone będą zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym harmonogramem dla uczniów klas II i III gimnazjum oraz klasy 7 szkoły  podstawowej. Wsparcie doradcze zakończone będzie stworzeniem indywidualnego Planu Działań dla ucznia oraz otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie w programie.

Termin rekrutacji do projektu  zostanie ustalony w późniejszym okresie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego   dostępny jest na stronie internetowej gminy: www.szczurowa.pl oraz w sekretariatach szkół.

Nadzór nad  prawidłową realizacją projektu prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 3w Szczurowej  przy współudziale dyrektorów szkół.

Koordynator projektu                                                                                   Wójt Gminy Szczurowa 
Elżbieta Gądek                                                                                             Marian Zalewski