termomodernizacja zs / Informacje o projekcie

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem  projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” wspołfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W oparciu o umowę partnerską  kompleksowej termomodernizacji zostaną podane budynki:

1. Zespołu Szkół w Szczurowej (Gmina Szczurowa)
2. Urzędu Gminy w Borzęcinie (Gmina Borzęcin)
3. Zespołu Szkół w Szczucinie (Gmina Szczucin)
4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu Gmina Szczucin)
5. Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach (Gmina Wietrzychowice)
6. Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych Gmina Wietrzychowice)

Po wykonaniu robót obiekty objęte projektem będą ogrzewane w sposób mniej energochłonny, zmniejszona zostanie ilość surowca energetycznego potrzebnego do ich ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie efektywność energetyczna budynków a w procesie dostaw energii elektrycznej zostaną także miejscowo wykorzystane odnawialne źródła energii. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w  wyniku realizacji projektów  ma wynosić 9.258,33 GJ/rok.

Dzięki temu mniejsza będzie szkodliwa emisja do atmosfery produktów spalania surowców energetycznych. Szacuje się, że w wyniku realizacji całości prac roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie  659.22 tony emisji równoważnej CO2.

Pozwoli to na zrealizowanie celu projektu, którym jest zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gmin Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice.

Koszty całkowite projektu wynoszą 11,17 mln zł. z czego  kwalifikowane jest 10,74 mln zł. Dotacja, która pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 5,36 mln zł. Pozostałą część tj. 5,81 mln zł finansują z własnego budżetu gminy: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 30.11.2018r.


Nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Szczurowej- instalacja pomp ciepła”.
 
Kosz kwalifikowany zadania: 996.497,46 zł,
Kwota pożyczki: 330.510,00 zł.
 
Realizacja zadania dofinansowywana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przekazanych Gminie Szczurowa w formie pożyczki. Gmina Szczurowa zobowiązuje się do informowania o dofinansowaniu zadnia ze środków Funduszu m.in. poprzez:
 
a) umieszczenie na podmiotowej stronie internetowej Pożyczkobiorcy i/ lub stronie podmiotowej biuletynu informacji publicznej Pożyczkobiorcy informacji o rozpoczęciu realizacji zadania wraz z grafiką odpowiadającą w treści wzorowi tablicy informacyjnej, której wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: https://www.wfos.krakow.pl/informacja-i-promocja/promocja/grafiki-do-pobrania, i która będzie zawierać następujące elementy:
- logo Funduszu,
- nazwę zadania,
- informację, że „Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”,
- koszt kwalifikowany zadania (w zaokrągleniu do pełnego złotego),
- kwotę pożyczki/dotacji (w zaokrągleniu do pełnego złotego),
- hasło: „finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”.
b) umieszczenie na podmiotowej stronie internetowej Pożyczkobiorcy, przez okres realizacji zadania, baneru informacyjnego, którego wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: https://www.wfos.krakow.pl/informacja-i-promocja/promocja/grafiki-do-pobrania, i który zawierać będzie:
- logo Funduszu,
- informację „Realizujemy zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”,
- przekierowanie do strony internetowej Funduszu: www.wfos.krakow.pl.

Nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Szczurowej- termomodernizacja obiektu”.
 
Koszt kwalifikowany: 937.782,24 zł,
Kwota pożyczki: 330.512,00 zł.
 
Realizacja zadania dofinansowywana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przekazanych Gminie Szczurowa w formie pożyczki. Gmina Szczurowa zobowiązuje się do informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu m.in. poprzez:
a) umieszczenie na podmiotowej stronie internetowej Pożyczkobiorcy i/ lub stronie podmiotowej biuletynu informacji publicznej Pożyczkobiorcy informacji o rozpoczęciu realizacji zadania wraz z grafiką odpowiadającą w treści wzorowi tablicy informacyjnej, której wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: https://www.wfos.krakow.pl/informacja-i-promocja/promocja/grafiki-do-pobrania, i która będzie zawierać następujące elementy:
- logo Funduszu,
- nazwę zadania,
- informację, że „Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”,
- koszt kwalifikowany zadania (w zaokrągleniu do pełnego złotego),
- kwotę pożyczki/dotacji (w zaokrągleniu do pełnego złotego),
- hasło: „finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”.
b) umieszczenie na podmiotowej stronie internetowej Pożyczkobiorcy, przez okres realizacji zadania, baneru informacyjnego, którego wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: https://www.wfos.krakow.pl/informacja-i-promocja/promocja/grafiki-do-pobrania, i który zawierać będzie:
- logo Funduszu,
- informację „Realizujemy zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”,
- przekierowanie do strony internetowej Funduszu: www.wfos.krakow.pl.

Nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Szczurowej- modernizacja oświetlenia”.
 
Koszt kwalifikowany zadania- 311.407,39 zł,
Kwota pożyczki: 126.790,91 zł.
 
Realizacja zadania dofinansowywana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przekazanych Gminie Szczurowa w formie pożyczki. Gmina Szczurowa zobowiązuje się do informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu m.in. poprzez:
a) umieszczenie na podmiotowej stronie internetowej Pożyczkobiorcy i/ lub stronie podmiotowej biuletynu informacji publicznej Pożyczkobiorcy informacji o rozpoczęciu realizacji zadania wraz z grafiką odpowiadającą w treści wzorowi tablicy informacyjnej, której wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: https://www.wfos.krakow.pl/informacja-i-promocja/promocja/grafiki-do-pobrania, i która będzie zawierać następujące elementy:
- logo Funduszu,
- nazwę zadania,
- informację, że „Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”,
- koszt kwalifikowany zadania (w zaokrągleniu do pełnego złotego),
- kwotę pożyczki/dotacji (w zaokrągleniu do pełnego złotego),
- hasło: „finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”.
b) umieszczenie na podmiotowej stronie internetowej Pożyczkobiorcy, przez okres realizacji zadania, baneru informacyjnego, którego wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: https://www.wfos.krakow.pl/informacja-i-promocja/promocja/grafiki-do-pobrania, i który zawierać będzie:
- logo Funduszu,
- informację „Realizujemy zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”,
- przekierowanie do strony internetowej Funduszu: www.wfos.krakow.pl.