informacje o projekcie / Kompetencje przyszłości

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej informuje, iż GMINA SZCZUROWA uzyskała dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje, Działanie  10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Okres realizacji: 01.06.2017- 31.12.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 1 898 489,27 zł

Dofinansowanie  projektu z UE: 1 801 279,97
Wkład własny: 97 209,30

Projekt przewiduje dwa kierunki wsparcia:

 • Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych.
 • Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 668 uczniów ze szkół Gminy Szczurowa, tj.:                 

 1. Szkoła Podstawowa  Szczurowa
 2. Szkoła Podstawowa  Strzelce Wielkie
 3. Szkoła Podstawowa  Wola Przemykowska
 4. Szkoła Podstawowa  Zaborów
 5. Zespół Szkolno Przedszkolny Uście Solne
 6. Publiczne Gimnazjum Szczurowa
 7. Publiczne Gimnazjum Zaborów

Poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych szkół i sprzęt TIK oraz wzrost kompetencji 82 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu w okresie 19 miesięcy realizacji projektu na terenie Gminy Szczurowa.

 

Dokumenty projektowe:

 • Plakat projektu
 • Uchwała Nr XXV/191/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 10 maja 2017 oku w sprawie przystąpienia Gminy Szczurowa - do realizacji projektu "Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa" relizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.