OSP Strzelce Wielkie

Rok powstania: 1903
Liczba członków: 23
Strzelce Wielkie 47, tel. 507 468 995 (Prezes)

 
 
Zarząd OSP Strzelce Wielkie:
 • Kazimierz Domagała - Prezes
 • Zbigniew Solak – Naczelnik
 • Jan Wilk – Zastępca naczelnika
 • Adam Wilk – Skarbnik
 • Józef Kordecki – Sekretarz
Komisja Rewizyjna:
 • Wit Wilk - Przewodniczący
 • Janz Szczypuła - Członek
 •  Krzysztof Pawlik - Członek
Delegaci na Zjazd Gminny:
 • Jerzy Głąb
 • Zbigniew Solak
Przedstawiciel do Zarządu Gminnego:
 • Jerzy Głąb
 
Od lewej: Marian Drewko, Jan Wilk, Piotr Ślusarz, Stanisław Zając, Jerzy Głąb, Zbigniew Solak, Zbigniew Krzeczowski, Adam Wilk, Józef Kordecki.

Historia Straży

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach Wielkich została założona w 1903 ku. Protokół założycielsko-organizacyjny podpisali: Józef Piórek, Napie­cz, Maciej Koza, Piotr Młynarczyk, Marcin Smoła. Pierwszym naczelnikiem zorganizowanej jednostki został Marcin Karamara, a trębaczem - Jan Tarlaga. Przy pomocy Straży Pożarnej w Brzesku oraz ze składek miesz­kańców wsi zakupiono małą ręczną sikawkę, transportowaną przez dwóch strażaków. Od tej pory OSP w Strzelcach Wielkich rozpoczęła swoją dzia­łalność bojową. Był rok 1905. Trąbka, spełniająca rolę dzisiejszej syreny, wisiała zawsze u Michała Kordeckiego. Osobę tą wybrano nieprzypadko­wo: Kordecki był bowiem kowalem, a więc rzemieślnikiem będącym za­wsze na miejscu.

W latach 20. jednostka wzbogaciła się o sikawkę na kołach, obsługiwaną przez siedem osób. Po Marcinie Karamarze komendantem był Pęcak, trudno jednak zweryfikować na jakie lata przypadła jego kadencja. Od 1923 do 1968 roku funkcję tę pełnił Stanisław Młynarczyk. Za jego czasów wybudowano remizę (w latach 1930-32), a o pierwszą motopompę strażacy wzbogacili się w 1947 roku.

W 1961 roku OSP otrzymało wóz konny przystosowany do akcji straży pożarnych, zaś pięć lat później - lekki samochód terenowy z demobilu, któ­rym z jednostki wojskowej w Skierniewicach przyjechał kierowca Marian Drewko. W 1968 roku komendantem został wybrany Bronisław Kosała, a rok później wykonano ławy fundamentowe pod nową remizę. Prezesem był wówczas Jan Solak. Budowę strażnicy zakończono w 1975 roku, 16 października nastąpiło uroczyste oddanie obiektu do użytku. Strzeleccy ochotnicy otrzymali od swo­ich kolegów ze Szczurowej samochód pożarniczy marki Star.

W 1980 roku OSP otrzymała sztandar. Od 1985 roku przez dziesięć kolej­nych lat funkcję prezesa pełnił Józef Młynarczyk, w 1995 roku jego obowiąz­ki przejął Edward Zabiegała, a obecnie, od 2006 roku miejscowej jednostce przewodniczy Jerzy Głąb. Po śmierci Bronisława Kosały w 1990 roku, walne zgromadzenie członków jednostki wybrało na komendanta Wita Wilka. 4 września 2003 roku OSP Strzelce Wielkie otrzymała z Biura Ochrony Rządu samochód Star 200, za­adaptowany następnie do potrzeb ratowniczych. 12 września 2004 roku ser­deczny kolega druha Józefa Kordeckiego, mieszkający w Bostonie - Wiesław Grela, ufundował jednostce nową motopompę, a pół roku później przekazał fundusze na zakup trzech prądnic, ręcznej lampy pożarniczej, elementów umundurowania i pięciu „łap" do gaszenia łąk.

W 2005 roku, w okrągłą rocznicę uzyskania przez jednostkę zdolności bo­jowej, odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia. Strzelecka OSP otrzymała samochód strażacki Star, który prezesowi Edwardowi Zabiegale i kierow­cy Marianowi Drewko przekazał powiatowy prezes Zarządu Powiatowego OSP i jednocześnie wójt Szczurowej Marian Zalewski. Samochód zakupio­no ze środków gminy z dofinansowaniem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Krakowie.

Z ważniejszych akcji, w których druhowie ze Strzelec Wielkich brali udział, wyliczyć należy ewakuację mieszkańców i zwierząt z Dąbrówki Morskiej podczas powodzi w 1970 i 1971 roku, gaszenie płonących nocą czterech go­spodarstw w Strzelcach (lata 70.; na szczęście nie było ofiar w ludziach), pożar stodoły w gospodarstwie Józefa Młynarczyka w 1998 roku (uratowali dom przed ogniem). Rok później syrena wzywała do ratowania płonącej sto­doły Tadeusza Marcińczaka (jak się okazało miało wtedy miejsce podpale­nie; strażacy zabezpieczyli przed pożarem sąsiadujący dom), a w 2000 roku ugasili pożar domu Zofii Kozak. Na początku lat 90. kilkukrotnie wzywani byli także do pożarów lasu. Podczas powodzi w lipcu 1997 roku pracowali w Dąbrówce Morskiej, Barczkowie, Borzęcinie i Rajsku.

Oprócz akcji bojowych, ochotnicy angażują się w życiu społeczne, kultu­ralne i religijne swojej miejscowości. Uczestniczą w oprawie Wielkanocy współorganizują znany w okolicy festyn parafialny, zabezpieczają imprezy sportowe i pikniki. Jednostkę tworzą: Jerzy Głąb, Zbigniew Solak, Józef Kordecki, Adam Wilk, Kazimierz Domagała, Andrzej Półtorak, Stanisław Zając, Piotr Oleksy, Łu­kasz Oleksy, Tomasz Jaroszek, Piotr Czesak, Andrzej Krzeczowski, Marian Drewko, Piotr Ślusarz, Tomasz Cierniak, Adam Solak, Wit Wilk, Jan Wilk, Rafał Młynarczyk, Andrzej Kozak, Dawid Kozak, Zbigniew Krzeczowski, Jan Szczypała.

Do zasłużonych, nie będących już w czynnej służbie strażaków należy za­liczyć: Jana Solaka, Włodzimierza Solaka, Edwarda Zabiegałę i Zdzisława Krzeczowskiego. Ze strażackiego grona odeszli już na zawsze: Bronisław Kosała, Józef Mły­narczyk i Bronisław Oleksy.