OSP Zaborów

Rok powstania: 1905
Liczba członków: 30, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 22
Zaboró 26, tel. (14) 671 52 56 (Prezes)

 
 
Zarząd OSP Zaborów:
 • Ryszard Cierniak - Prezes
 • Stanisław Bach– Wiceprezes
 • Marek Łucarz - Naczelnik
 • Marcin Kowalczyk – Zastępca naczelnika
 • Rafał Jarosz – Skarbnik
 • Dominika Łucarz – Sekretarz
 • Władysław Cierniak – Gospodarz
Komisja Rewizyjna:
 • Piotr Mika - Przewodniczący
 • Wiesław Bylica - Członek
 • Izabela wróblewska Członek
Delegaci na Zjazd Gminny:
 • Ryszard Cierniak
 • Marek Łucarz
 • Franciszek Babło
Przedstawiciele do Zarządu Gminnego:
 • Ryszard Cierniak
 • Marek Łucarz

 
W pierwszym rzędzie od lewej: Józef Mika, Józef Badzioch, Józef Woźniczka, Paweł Mika, To­masz Babło; w drugim rzędzie: Marek Łucarz, Ryszard Cierniak, Franciszek Babło, Anna Lupa, Paweł Babło, Marian Wojnicki, Jan Bylica, Piotr Cierniak; w trzecim rzędzie: Marcin Kowalczyk, Mariusz Antosz, Piotr Komorowicz, Józef Wojnicki, Stanisław Bach, Wiesław Rębacz.

Historia straży

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie powstała w 1905 roku. Założycie­lami byli: Władysław Jarecki, Józef Golonka, Józef Cierniak, Józef Pucek, Tomasz Lupa, Paweł Wieczorek, Andrzej Cierniak oraz Antoni Cierniak. Pierwszym naczelnikiem został wybrany Paweł Wieczorek piastujący tę funkcję przez pięć lat. W okresie tym powstała pierwsza, drewniana jeszcze remiza, która służyła jednocześnie miejscowej policji, jako areszt.

Ze składek mieszkańców Zaborowa została zakupiona mała ręczna sikaw­ka, niestety szybko uległa zniszczeniu. W 1910 zakupiono większą sikawkę, która służyła straży przez wiele lat. W 1922 roku na terenie pastwiska gromadzkiego powstała nowa murowana remiza. Dzięki staraniom prezesa Pawła Majki, w 1926 roku Rodacy z Ame­ryki ufundowali pierwszy sztandar dla OSP.

Lata okupacji hitlerowskiej to okres trudny dla działalności ochotników - zawierucha wojenna nie pozwoliła normalnie funkcjonować. Aktywność jednostka odzyskała dopiero w latach 50. Zakupiono wtedy pierwszą motopompę, a w 1958 roku z demobilu wojskowego straż otrzymała samochód Dodge. W 1961 roku przy pomocy Klubu Zaborowian w Chicago oraz pracy społecznej strażaków rozpoczęto budowę nowej remizy, którą od­dano do użytku w 1965 roku. Wtedy też Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przekazała druhom samochód marki Star. W 1974 roku do istniejącej strażnicy został dobudowany drugi garaż, a 13 lipca 1974 roku mieszkańcy Zaborowa ufundowali nowy sztandar, który został od­znaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Działalność straży nie ograniczała się tylko do uczestnictwa w akcjach ra­towniczo-gaśniczych. Ochotnicy rozpoczęli współpracę z miejscową szko­łą podstawową Ludowym Zespołem Sportowym „Orkan" Zaborów, a także Kołem Gospodyń Wiejskich, dzięki czemu możliwe było organizowanie wie­lu imprez, zawodów i zebrań.

W latach 1997-2000 jednostka starała się o pozyskanie drugiego samochodu i przy ponownej pomocy Klubu Zaborowian w Chicago, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie oraz Zarządu Gmin­nego OSP w Szczurowej w maju 1999 roku został poświęcony i przekazany do działań bojowych samochód Star 200.

20 maja 2001 roku to ważna data w historii jednostki. Wtedy właśnie OSP Zaborów została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Aby sprostać wymaganiom jakie nakładał Krajowy System, poczyniono wiele zmian m.in. zmodernizowano wjazdy do garaży, ocie­plono budynek, zamontowano instalację centralnego ogrzewania. Samo­chody wyposażono w radiostacje nasobne oraz wymieniono urządzenie selektywnego wywołania.

W 2005 roku jednostka obchodziła 100. rocznicę powstania, podczas któ­rej odznaczono sztandar Złotym Znakiem Związku za Zasługi dla Pożarni­ctwa, a strażaków uhonorowano medalami. Przez lata swojej działalności straż służyła nie tylko lokalnej społeczno­ści. Brała też udział m.in. w gaszeniu pożarów w Okocimskich Zakładach Piwowarskich w Brzesku - 19 stycznia 1981 roku, Rafinerii Ropy Nafto ej w Czechowicach-Dziedzicach (1971). a także lasów w gminie Borzęcin !003). Kroniki jednostki odnotowały także wielokrotny udział miejscowych strażaków w akcjach powodziowych i zagrożeniach przeciwpowodziowych. Straż dysponuje dwugarażową remizą wraz z zapleczem kuchennym oraz tlą narad, dwoma samochodami marki Star, pompą szlamową, agregatem prądotwórczym z najaśnicami, dwoma pilami spalinowymi do drewna, piłą spalinową do stali i betonu, sprzętem do ratownictwa medycznego, umundurowaniem ochronnym, pompą pływającą i innym niezbędnym sprzętem. Druhowie należą do Klubu Sportowego „Orkan" Zaborów, w którym chlub- e reprezentują straż, zarówno na szczeblu gminnym jak i regionalnym biorą udział w różnych rozgrywkach i turniejach sportowych. W 2001 roku jęli l miejsce w zawodach piłki nożnej o puchar wójta Gminy Szczurowa; 2003 roku świętowali awans piłkarzy do klasy A, zajmowali też czołowe miejsca w gminnych zawodach piłki siatkowej.

Dzięki współpracy z miejscową szkołą podstawową strażacy organizują akcje pokazowe dla uczniów i nauczycieli, podczas których uczą jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia życia i mienia ludzkiego. Corocznie przeprowadzają także ćwiczenia ewakuacyjne na terenie szkoły. Ochotnicy nigdy nie szczędzili i nie szczędzą swoich sił w pracach społecznych, chociażby przy budowie i remontach Domu Ludowego, szkoły, remizy, kościoła, dróg, czy chodników.

Tradycją strażaków jest również udział w świętach kościelnych; czuwają zy Grobie Pana Jezusa, biorą udział w Rezurekcji, procesji Bożego Ciała, odpustach. Drużyny męskie, żeńskie i młodzieżowe wielokrotnie brały udział w za- )dach sportowo-pożarniczych zajmując zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym wysokie lokaty, m.in. I miejsce na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w 1987 roku w Zaborowie (w trzech kategoriach: drużyna męska, drużyna młodzieżowa żeńska, drużyna młodzieżowa mę­ska). Sukces ten udało się powtórzyć w Kwikowie w 2003 roku. Natomiast w Rylowej w 2006 roku, I miejsce wywalczyły drużyny: młodzieżowa żeńska i męska. Na najwyższym podium stanęła również młodzieżowa drużyna mę­ska podczas rozgrywanych w Dębnie w 1995 roku zawodach rejonowych. Druhowie uczestniczą także w organizowanych przez Komendę Powia­tową Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku kursach podnoszących ich kwalifikacje.

Jednostkę tworzą: Franciszek Babio, Marek Łucarz, Piotr Mika, Paweł Mika, Wiesław Rębacz, Tomasz Babio, Stanisław Bylica, Józef Tabor, Marcin Kowalczyk, Kazimierz Wódka, Mariusz Antosz , Józef Rębacz, Piotr Babło, Piotr Wiśniewski, Paweł Babio, Stanisław Bach, Piotr Ciernik, Jan Bylica, Ryszard Cierniak, Marian Wojnicki, Józef Wojnicki, Krzysztof Komorowicz, Władysław Cierniak, Piotr Komorowicz, Wiesław Bylica, Stanisław Mika, Rafał Wódka, Karol Tabor, Piotr Grudzień, Marcin Grudzień.

Przy jednostce istnieje także drużyna żeńska w składzie: Anna Lupa, lek. med. Izabela Wróblewska, Iwona Babło, Dominika Łucarz, Magdalena Gru­dzień, Karolina Grudzień, Olga Golonka, Ewa Komorowicz, Kinga Wojni­cka, Magdalena Majka, Maria Szydłowska, Natalia Grudzień, Katarzyna Bodzioch, Kinga Martyńska. Drużynę chłopców tworzą: Wojciech Grudzień, Marcin Majka, Mateusz Majka, Szymon Grudzień, Wojciech Mika, Arkadiusz Boroń, Grzegorz Cira, Dawid Martyński.

Do grona zasłużonych członków jednostki zaliczyć należy: Józefa Badziocha, Józefa Mikę, Józefa Golonkę, Józefa Woźniczkę. Na Wieczną Wartę odeszli już: Władysław Jarecki, Józef Golonka, Józef Cierniak, Józef Pucek, Tomasz Lupa, Paweł Wieczorek, Andrzej Cierniak, An­toni Cierniak, Jan Majka, Franciszek Lupa, Józef Ciaciura, Franciszek Biernat, Józef Jesionka, Paweł Gulik, Władysław Majka, Jan Walczak, Stanisław An­tosz, Władysław Kukiełka, Władysław Kozioł, Stanisław Gulik, Antoni Golon­ka, Franciszek Babło, Kranciszek Kowalczyk, Stanisław Wojnicki, Władysław Mężczyzna, Franciszek Antosz, Józef Majka, Władysław Cierniak, Tadeusz Majka, Jan Cierniak, Józef Giza, Tadeusz Antosz, Józef Lupa, Czesław Rzep­ka, Stanisław Dębiński, Antoni Golonka, Stanisław Majka, Franciszek Padło, Franciszek Śliwa, Jan Pacyna, Stanisław Jesionka, Józef Boroń, Grzegorz Wo­lak, Józef Łucarz, Józef Wojnicki, Stanisław Kowalczyk.

WYKAZ OBECNYCH CZŁONKÓW OSP ZABORÓW:

 1. Józef Golonka
 2. Marek Łucarz
 3. Józef Badzioch
 4. Wiesław Rębacz
 5. Józef Noga
 6. Ryszard Kowalczyk
 7. Jan Pawlik
 8. Władysław Rzepka
 9. Józef Mika
 10. Stanisław Biernat
 11. Józef Wojnicki
 12. Józef Rębacz
 13. Józef Łucarz
 14. Stanisław Bylica
 15. Józef Woźniczka
 16. Mariusz Antosz
 17. Jan Marek
 18. Karol Tabor (USA)
 19. Franciszek Majka
 20. Czesław Majka
 21. Anna Lupa
 22. Jan Gulik (USA)
 23. Józef Tabor
 24. Edward Badzioch
 25. Czesław Pacyna
 26. Stanisław Majka
 27. Stanisław Kowalczyk
 28. Jerzy Golonka
 29. Jan Bylica
 30. Marian Dobosz
 31. Marian Wojnicki
 32. Czesław Łata
 33. Władysław Cierniak
 34. Rafał Pacyna
 35. Józef Antosz
 36. Stanisław Pacyna (Kanada)
 37. Stanisław Mika
 38. Rafał Wodka
 39. Kazimierz Wodka
 40. Piotr Grudzień
 41. Andrzej Grudzień
 42. Paweł Babło
 43. Franciszek Babło
 44. Piotr Mika
 45. Marian Walczak (USA)
 46. Paweł Mika
 47. Ryszard Cierniak
 48. Piotr Golonka
 49. Tomasz Babło
 50. Marcin Kowalczyk
 51. Piotr Cierniak
 52. Grzegorz Grudzień
 53. Gabriel Ufnalewski
 54. Stanisław Bach
 55. Piotr Wiśniewski

WYKAZ CZŁONKÓW OSP ZABORÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNE
w latach 1905-2005

 

Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
Okres
pełnienia funkcji
1.
Paweł Wieczorek
Naczelnik
1905-1910
5 lat
2.
Jan Majka
Naczelnik
1910-1912
2
3.
Franciszek Lupa
Naczelnik
1912-1918
6
4.
Józef Cierniak
Naczelnik
1918-1926
8
5.
Józef Ciaciura
Naczelnik, Sołtys
1926-1930
4
6.
Franciszek Biernat
Naczelnik
1930-1933
3
7.
Józef Jesionka
Naczelnik
1933-1935
2
8.
Paweł Gulik
Naczelnik
1935-1950
15
9.
Stanisław Antosz
Sołtys
 
 
10.
Jan Walczak
Naczelnik
1950-1972
22
11.
Antoni Golonka
Sekretarz
1955-1981
26
12.
Władysław Kozioł
Kierowca
1958-1963
5
13.
Władysław Rzepka
Kierowca
1963-1968
5
14.
Ryszard Kowalczyk
Kierowca
1968-1973
5
15.
Władysław Mężczyzna
Kierowca
1973-1979
6
16.
Władysław Majka
Prezes, Sekretarz PZPR
1950-1972
22
17.
Józef Badzioch
Prezes ZSL w Zaborowie
 
 
18.
Marian Walczak
Naczelnik
1972-1976
4
19.
Józef Antosz
Kierowca, Sołtys
1972-1976
4
20.
Władysław Kukiełka
Prezes
1972-1981
9
21.
Stanisław Wojnicki
Skarbnik
1972-1981
9
22.
Józef Woźniczka
Kierowca
1976-1992
16
23.
Stanisław Gulik
Naczelnik
1976-1981
5
24.
Franciszek Kowalczyk
Sołtys
 
 
25.
Stanisław Wojnicki
Naczelnik,
1981-1991
10
26.
Józef Mika - Prezes
Sołtys
1981-1991
10
27.
Czesław Pacyna
Sekretarz
1981-1986
5
28.
Józef Łucarz
z-ca naczelnika
1981-1991
10
29.
Franciszek Babło
Sekretarz
1986-1991
5
30.
Stanisław Majka
Sekretarz
1991-1996
5
31.
Józef Łucarz
Naczelnik
1991
Nadal
32.
Franciszek Babło
Prezes, Sołtys
1991
Nadal
33.
Marian Wojnicki
Skarbnik
1991
Nadal
34.
Anna Lupa
Sekretarz
1996
Nadal
35.
Kazimierz Wodka
Kierowca
1992
Nadal
36.
Józef Tabor
Gospodarz, Sołtys
1991-1996
5
37.
Władysław Cierniak
Gospodarz
1996
Nadal
38.
Wiesław Rębacz
Kierowca
2002
Nadal
39.
Marek Łucarz
z-ca naczelnika
2001
Nada

Razem:  Naczelników - 13, Prezesów - 4, Sekretarzy - 4, Skarbników - 2, Kierowców - 7,Gospodarzy - 2, Sołtysów - 8

WYKAZ NIEŻYJĄCYCH CZŁONKÓW OSP ZABORÓW
od roku 1905 - 2005

 1. Władysław Jarecki
 2. Józef Golonka
 3. Józef Cierniak
 4. Józef Pucek
 5. Tomasz Lupa
 6. Paweł Wieczorek
 7. Andrzej Cierniak
 8. Antoni Cierniak
 9. Jan Majka
 10. Franciszek Lupa
 11. Józef Cieciura
 12. Franciszek Biernat
 13. Józef Jesionka
 14. Paweł Gulik
 15. Władysław Majka
 16. Jan Walczak
 17. Stanisław Antosz
 18. Władysław Kukiełka
 19. Władysław Kozioł
 20. Stanisław Gulik
 21. Antoni Golonka
 22. Franciszek Babło
 23. Franciszek Kowalczyk
 24. Stanisław Wojnicki
 25. Władysław Mężczyzna
 26. Franciszek Antosz
 27. Józef Majka
 28. Władysław Cierniak
 29. Tadeusz Majka
 30. Jan Cierniak
 31. Józef Giza
 32. Tadeusz Antosz
 33. Józef Lupa
 34. Czesław Rzepka
 35. Stanisław Dębiński
 36. Antoni Golonka
 37. Stanisław Majka
 38. Franciszek Padło
 39. Franciszek Śliwa
 40. Jan Pacyna
 41. Stanisław Jesionka
 42. Józef Boroń