Towarzystwo Parafii Strzelce Wielkie

Strona internetowa parafii poświęcona Towarzystwu Parafii Strzelce Wielkie w Chicago

 

 

Skład Zarządu

 JULIAN WALAS  Prezes
 ZOFIA GARGOL  Wiceprezes
 LEOPOLD NAWROT  Wiceprezes
 PIOTR OLEKSY  Skarbnik
 EWA BOCHENEK  Sekretarz Protokołowy
 MARIA MAJCHROWSKA  Korespondent
 PIOTR OKLEKSY  Chorąży
 MARIA SZPONDER  Komisja Rewizyjna
 JAN BOCHENEK  Komisja Rewizyjna

 

Pamietnik Towarzystwa Strzelce Wielkie

Zarząd Towarzystwa Parafii Strzelce Wielkie w Chicago serdecznie informuje Członków oraz wszystkich którzy należą do parafii Strzelce Wielkie w Polsce, ze Towarzystwo Strzelce Wielkie w Chicago z dniem 11-go stycznia 2004r. na rocznym zebraniu na wniosek Tadeusza Maja zmieniło nazwę na TOWARZYSTWO PARAFII STRZELCE WIELKIE. Cel zmiany podyktowany jest zjednoczeniem wszystkich parafian Strzelce Wielkie w Chicago – Strzelce Małe – Dąbrówka Morska i Michale. Prosimy zatem wszystkich o zapisanie się do wspólnego Towarzystwa Parafii, a w szczególności w czasie ukończenia budowy naszego wspólnego kościoła Matki Bożej Strzeleckiej.

 

Historia starego i nowego Towarzystwa Strzelce Wielkie

Wieś Strzelce Wielkie położona jest na prawym brzegu Wisły, 30 km na północny zachód od Tarnowa i 6 km na południowy wschód od ujścia Raby do Wisły, a wieś Strzelce Wielkie Małe 2 km na północny wschód od Strzelec Wielkich. Obydwie wsie należą do parafii Strzelce Wielkie i do Gminy Szczurowa. Emigranci z parafii Strzelce Wielkie pierwsze akcje w Chicago na rzecz swoich rodzinnych stron przeprowadzili już na przełomie 1920-1921 roku. Istniejący wówczas nieformalny komitet wysłał do kraju kilkaset dolarów na wykończenie budowy szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich.

12 czerwca 1922 roku komitet przekształcił się w Towarzystwo Ratunkowe Parafii Strzelce Wielkie. Na jego czele jako prezes stanął Józef Solak. W skład zarządu weszli: Franciszek Gargul i Józef Maj. Towarzystwo na początku rozwinęło przede wszystkim różne formy wzajemnej pomocy. Każdy członek po opłaceniu składki miesięcznej w wysokości 25 centów miał prawo do zasiłku chorobowego w kwocie 6$ tygodniowo /maksimum 6 tygodni/. W przypadku śmierci członka towarzystwa jego rodzina otrzymała jednorazowy zasiłek w wysokości 50$. Do 1934 roku z kasy organizacji wypłacono ogółem l.000$ jako zasiłki chorobowe i pośmiertne. Do 1934 roku towarzystwo przesłało do Strzelec Małych 300$ na zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej. W czasie Wielkiego Kryzysu organizacja straciła oszczędności wynoszące l.700$, które znajdowały się na koncie jednego z upadłych wówczas banków.

Obok Towarzystwa Ratunkowego Parafii Strzelce Wielkie w 1926 roku powstało Towarzystwo Strzelce Wielkie i zostało zarejestrowane w Stanie Illinois na początku 1928 roku, jako organizacja charytatywna. Założyli je: Jakub Cichy, Jan Cichy, Józef Czyż, Józef Maj i Jan Pęcak. Towarzystwo Strzelce Wielkie, w tym czasie należało do Związku Klubów Małopolskich, który później został przemianowany na Związek Klubów Polskich. Związek Klubów Małopolskich wówczas znajdował się przy skrzyżowaniu ulic Noble i Huron, w parafii Św. Młodziaków, a Związek Klubów Polskich znajduje się obecnie we własnym budynku pod numerem 5835 W. Diversey Avenue.

Towarzystwo Strzelce Wielkie postawiło sobie jako główny cel organizowanie pomocy dla kościoła parafialnego oraz wsparcie materialne najbiedniejszych mieszkańców parafii. Organizacja przetrwała do 1964 roku, kiedy to w wyniku "braku chętnych do pracy społecznej spośród nowej emigracji" została rozwiązana. Fundusze zebrane na koncie Towarzystwa zostały przekazane, ostatnią decyzją ówczesnego zarządu, na remont wewnętrznej i zewnętrznej elewacji kościoła w Strzelcach Wielkich.

Przerwa w działalności Towarzystwa trwała 24 lata. W 1988 roku doszło do jego reaktywowania. Na propozycję Stanisława Chwały, razem z Julianem Walasem, zwołali pierwsze zebranie osób pochodzących z parafii Strzelce Wielkie, a następnym zebraniu w marcu 1988 roku został wybrany zarząd i uchwałą członków. Towarzystwo Strzelce Wielkie zostało odnowione i zarejestrowane w Stanie Illinois jako organizacja charytatywna z tym samym celem co stara, a mianowicie -pomoc finansowa parafii Strzelce Wielkie.

W tak krótkim czasie Towarzystwo przekazało do rodzinnej wsi pieniądze na zrobienie parkingu obok kościoła, na renowację i konserwację budynku parafialnego - plebani - zakup nagłośnienia dla organisty i elektrycznego urządzenia przy organach. A tutaj na terenie Chicago złożyło dotację na zakup sprzętu medycznego w Szczurowej, dotację na "Dar Serca" i inne cele charytatywne.

W czerwcu 1992 roku Towarzystwo Strzelce Wielkie zostało włączone do Związku Klubów Polskich i liczyło wtedy 36 członków, a obecnie liczy 61 członków. Mogą do niego należeć osoby z całej parafii, to znaczy ze Strzelec Wielkich. Strzelec Małych, Dąbrówki Morskiej i połowy Michali. Druga połowa Michali należy do Wrzępi i parafii Cerkiew. Jak również osoby sympatyzujące z naszym Towarzystwem, a pochodzące spoza naszej parafii.

W 1993 roku Towarzystwo Strzelce Wielkie ufundowało sobie sztandar, wyhaftowany przez Siostry Zakonne, w Robczycach, w Polsce, na którego jednej stronie widnieje obraz Matki Bożej Szkaplerznej Strzeleckiej, Patronki parafii i Towarzystwa Strzelce Wielkie w Chicago.

Prezesem Towarzystwa jest od początku Julian Walas, który wraz z zarządem wspaniale prowadzą Towarzystwo do lepszych sukcesów i osiągnięć wytycznych celów. W grudniu 1997 roku, podczas koleżeńskiej dyskusji Juliana Wałęsa - prezesa, Stanisława Chwały - wiceprezesa i Tadeusza Maja - korespondenta, padła myśl, ażeby zacząć poważnie zastanawiać się nad możliwością budowy nowego kościoła w naszej parafii Strzelce Wielkie. Na następnym miesięcznym zebraniu członków Towarzystwa, możliwość ta została poddana pod dyskusję. Przeważająca większość członków przejęła tą możliwość z entuzjazmem i zaczęto myśleć poważnie jak możliwość tą zrealizować.

W 1998 roku Towarzystwo nasze obchodziło uroczystości jubileuszowe 70-lecia założenia i 10-lecia działalności nowego Towarzystwa Strzelce Wielkie, na które zostali zaproszeni: bp. Władysław Bobowski z Tamowa i ks. Stanisław Tabiś - proboszcz parafii Strzelce Wielkie. Z nimi przeprowadzaliśmy długie dyskusje nad możliwością budowy nowego kościoła. Obydwaj zareagowali bardzo pozytywnie, a bp. Bobowski przyrzekł pomoc w otrzymaniu zezwolenia od władz kościelnych, w Polsce. Zezwolenie zostało otrzymane i przystąpiono do rozpoczęcia realizowania tak wielkiego i ważnego projektu. W Strzelcach został wybrany, pod kierownictwem ks. Tabisia, Komitet Budowy Kościoła, z członków Towarzystwa Strzelce Wielkie, w skład którego weszli; Stanisław Chwała - przewodniczący, Leopold Nawrot - wiceprzew., Alina Zabiegała - sekretarka, Bogdan Zabiegała - skarbnik, kontroler, Zdzisław Szymański; Maria Kołek, Kazimierz Kudła, Tadeusz Maj i Barbara Uchacz - Członkowie Towarzystwa S. W. w Chicago, zobowiązali się wpłacać po $25.00 miesięcznie na fundusz budowy kościoła, a rodziny parafii Strzelce Wielkie po 20 zł. miesięcznie i wykonywanie pracy fizycznej przy budowie, za darmo. Od tego czasu dochody z każdej imprezy Towarzystwa Strzelce Wielkie zostały przekazywane na budowę kościoła.

Nasz wkład w zdobywanie funduszy.

Komitet Budowy otrzymał kosztorys i po różnych dyskusjach przystąpiono do realizacji projektu. W czerwcu 1999 roku Ojciec Święty poświęcił Kamień Węgielny, podczas pobytu w Starym Sączu. W marcu 2000 roku Komisja Sztuki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej, otrzymała zatwierdzenie projektu nowego kościoła. W maju 2000 roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła, zwożenie materiałów, a w lipcu, betonowanie naw fundamentowych. W październiku rozpoczęto murowanie ścian kościoła a w listopadzie ścian plebani i sali.

Budowa postępowała bardzo szybko i sprawnie. 21-go lipca 2001 roku nastąpiło wmurowanie Kamienia Węgielnego przez bp. Bobowskiego z udziałem 18-to osobowej delegacji z Towarzystwa Strzelce Wielkie, z Chicago. Po południu tego samego dnia odbył się Wielki Koncert Piknikowy na łąkach strzeleckich.

Już w czerwcu 2002 roku rozpoczęto szalowanie kościoła i tynkowanie wnętrza i plebani. Ks. bp. Wiktor Skworc -Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, złożył prywatną wizytę w Strzelcach 30-go czerwca 2002 r., ażeby się przekonać jak wiele zostało zrobione, w tak krótkim czasie. Napisał list z podziękowaniem Komitetowi Budowy i parafianom, za tak wydajną pracę. Żaden kościół w rejonie Małopolski nie został tak szybko zbudowany.

Jak przy każdym większym projekcie, są negatywne oddźwięki, tak samo i u nas powstały - wprawdzie znikome, - ale kłamliwe i szkodliwe plotki, że: większość parafian nie chce budować nowego kościoła, materiał niedobry, wynajęto niekwalifikowanych specjalistów budowlanych itp. Mimo tych kłamliwych plotek, budowa kościoła odbywa się w bardzo szybkim tempie i otrzymujemy wiadomości od naszych rodzin ze Strzelec o chęci i entuzjazmie parafian. Do końca roku 2002, Towarzystwo Strzelce Wielkie w Chicago, przekazało $155,000.00 do banku w Tarnowie, na konto budowy kościoła.

Na konto budowy zostanie również przekazany dochód z bankietu jubileuszowego, który zaplanowano na 26-go stycznia 2003 r. Równie intensywnie jak strzelczanie w Chicago, działają miejscowi parafianie. Komitet działający pod przewodnictwem Zygmunta Kosały jest organizatorem wielu imprez dochodowych o charakterze artystycznym. Latem 2001 roku w Strzelcach Wielkich koncertowała Eleni, Natalia Kukulska i Brian Scott. W tym roku podczas poświecenia krzyża i dzwonu do nowej świątyni odbył się drugi Koncert Charytatywny, w którym wystąpili między innymi; Zbigniew Wodecki, grupa "Lombard" i zespół "Krasnale". Koncert prowadziła Katarzyna Dowbor, a uświetnił go pokaz laserowy.

Nowa świątynia powstaje w szybkim tempie dzięki zaangażowaniu grupy mieszkańców w kraju i w Chicago. O potrzebie tej budowy mówiono po zebraniu, podczas spotkania opłatkowego, - połączonego z Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniem Towarzystwa, - w którym obok członków organizacji uczestniczyli: proboszcz parafii św. Heleny, ks. Ryszard Milek, kierownik Działu Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego RP, konsul Mariusz Adam Jakubowski oraz dyrektor PLL LOT w Chicago Tomasz Romaniuk.

Opracował: Tadeusz MAJ /2003r./

 

Galeria zdjęć