OSP Szczurowa

Rok powstania: 1902
Liczba członków: 36
Szczurowa, Rynek 4, tel. (0-14) 671-47-68 (remiza), (0-14) 671-43-44 (Prezes)

 
 
Zarząd OSP Szczurowa:
 • Stanisław Giemza - Prezes
 • Piotr Jamrożek - Wiceprezes
 • Henryk Giemza - Naczelnik
 • Tomasz Caban - Zastępca naczelnika
 • Andrzej Jamrożek - Skarbnik
 • Anna Witek – Sekretarz
 • Wojciech Pudełko – Gospodarz
 • Marek Mika - Członek
 • Karol Hanek - Członek
Komisja Rewizyjna:
 • Czesław Świadek - Przewodniczący
 • Dawid Golik - Członek
 • Bartłomiej Wesołowski - Członek
 • Marek Mika - Członek
 • Karol Hanek -Członek
Delegaci na Zjazd Gminny:
 • Marian Zalewski
 • Stanisław Giemza
 • Andrzej Jamrożek
 • Karol Hanek
Przedstawiciele do Zarządu Gminnego:
 • Marian Zalewski
 • Stanisław Giemza
 • Henryk Giemza
 • Andrzej Jamrożek
 
Stoją od lewej: Dawid Kozdrój, Szczepan Sulma, Michał Jarosz, Mateusz Sroka, Zbigniew Pawlik, Piotr Jamrożek, Tomasz Caban, Andrzej Stąsiek, Mateusz Piątek, Kamil Kozdrój, Piotr Jarosz, Łukasz Dzień; siedzą: Józef Giemza, Andrzej Jamrożek, Kazimierz Majcher, Stanisław Giemza, Ludwika Ka­linowska, Henryk Giemza, Józef Rogóż, Czesław Świadek, Jerzy Giemza.
 
Historia Straży
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczurowej została założona przy działającym Kółku Rolniczym 12 kwietnia 1902 r. Celem tej organizacji była ochrona przed klęskami żywiołowymi takimi jak pożary i powodzie, jak również skuteczna obrona w wypadku ich zagrożenia. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczurowej nie ograniczała się tylko do akcji obronnej. Prowadziła szeroko zakrojoną działalność społeczno-wychowawczą mającą na celu wyzwolenie spod ucisku zaborcy.

Inicjatorem założenia OSP w Szczurowej był Jędrzej Głąb - później pierwszy jej komendant. Jego trud i pełna poświęcenia działalność trwale zapisała się w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczurowej. Niemałą rolę odegrali współzałożyciele: Kacper Koperny, Jan Bartyzel, Wojciech i Józef Giemza, Stanisław Głąb, Józef Nicpoń, Andrzej Mika, Antoni Rębacz, Franciszek Dzień, Jan Babeł, Michał Rosa, Jan Daniel.

Pierwszym budynkiem Straży była drewniana szopa, która stała na miejscu dzisiejszej piekarni. Z zachowaniem dokumentów w formie zamówień, faktur i rachunków firm wiedeńskich i lwowskich, przesyłanych na nazwisko Jędrzeja Głąba, wynika, że dużo wysiłku włożono w wyposażenie Straży, które było dość prymitywne. Składały się nań ręczne sikawki i drewniane ręczne pompy. O prężnej działalności tej organizacji świadczą otrzymane już w 1909 r. mundury służbowe dla członków Straży. Około 1928 r. powstała orkiestra dęta, której kapelmistrzem był ks. Ludwik Witkiewicz, były kapelan wojskowy. Znana jest działalność tej orkiestry do wybuchu II wojny światowej. W okresie okupacji hitlerowskiej znacznie ograniczono rozwój i działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczurowej. Wówczas jej zadania sprowadzały się jedynie do likwidacji pożarów i powodzi.

Członkowie Straży narażeni zostali na represje za strony okupanta. Zmuszani byli do wykonywania szeregu trudnych i nieprzyjemnych robót, związanych m.in. z grzebaniem cyganów masowo mordowanych przez Niemców na tych terenach. Zaprzestała działalności orkiestra dęta. Instrumenty orkiestry przez okres okupacji hitlerowskiej były przechowywane u ob. Józefa Nicponia - członka straży i dzięki temu przetrwały.

Korzystne warunki rozwoju i działalności OSP zostały stworzone po odzyskaniu niepodległości, w 1947 roku w ramach czynu społecznego członków OSP, zbudowano remizę strażacką (Strażnicę tę rozebrano w latach 1958-1959. obecnie na tym miejscu stoi Dom Kultury). Powstałą w 1947 r. strażnice wyposażono w odpowiedni sprzęt. Zakupiono wówczas motopompę, odpowiednią ilość węży oraz wóz konny dostosowany do przewozu tego sprzętu.

Z myślą o wyposażeniu w nowoczesny sprzęt a także umundurowanie wszystkich członków OSP, starano się zgromadzić odpowiednią ilość środków pieniężnych. Opodatkowano wówczas członków Straży wprowadzając obowiązkowe składki członkowskie. W celu zdobycia funduszy zaczęto urządzać zabawy dochodowe. W związku z tym w 1946 r. reaktywowano działalność orkiestry dętej Straży, która funkcjonowała do 1950 r. Budżet Straży powiększały także przedstawienia organizowane dla publiczności. Szczególnym powodzeniem cieszył się niezapomniany spektakl "Gwiazda Syberii".
 
Symbolem ofiarności mieszkańców wsi Szczurowa jest zachowany do dnia dzisiejszego Sztandar Straży, który został ufundowany w 1948 r. Nową strażnicę, usytuowaną obok Gminnej Spółdzielni, wybudowano w 1959 r. Służyła ona do 1986 r. Zgromadzone różnymi drogami środki finansowe, zasilone znacznie ze strony Państwa pozwoliły na zakup w 1959 r. pierwszego samochodu marki GAZ. Częściowo już wyeksploatowany samochód dostosowano do potrzeb przewożenia sprzętu pożarniczego. Po trzech latach eksploatacji w związku z nadmiernym zużyciem samochód ten przeznaczono na złom. Na jego miejsce zakupiono z demobilu wojskowego samochód marki DODŻA, który po dwóch latach zamieniono na typowy wóz strażacki wyposażony w nowoczesną motopompę typu POLONIA.

Tymczasem zmieniły się też formy działalności OSP. Oprócz zasadniczej walki z żywiołem pożaru i powodzi, wprowadzono zagadnienie przeciwdziałania w powstawaniu pożarów, poprzez uświadamianie ludności przyczyn ich powstawania. W związku z tym każdego roku w dniach ochrony przeciwpożarowej wprowadzono profilaktyczne szkolenie ludności cywilnej. Ponadto we wszystkich gospodarstwach i zabudowaniach przeprowadzono kontrole przeciwpożarowe.

Ważnym wydarzeniem w historii Straży było ponowne zorganizowanie w 1960 r. przez byłego Kierownika Domu Kultury Władysława Chłopeckiego Orkiestry Dętej OSP w Szczurowej. Umiejętnie prowadzona przez kapelmistrza W. Chłopeckiego orkiestra odgrywała doniosłą rolę nie tylko w działalności Straży, ale także w życiu gminy. Uczestniczyła bowiem w najważniejszych wydarzeniach wsi jak: przekazanie mleczarni, otwarcie szkoły 1000-lecia w Zaborowie i wiele innych uroczystości okolicznościowych w Szczurowej.

Chlubą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczurowej jest nowa remiza - powstała w dużej mierze wysiłkiem jej członków. Z inicjatywy naczelnika Straży i Zarządu został wykupiony stary młyn, który przeznaczono na budynek remizy. Myśl taką poddał były naczelnik gminy mgr Józef Fudalej. Miało to miejsce w 1985 r. Jednostka we własnym zakresie wykonała pełną dokumentację. Już w sierpniu 1985 r. przystąpiono do przebudowy obiektu. Adaptacja starego młyna na potrzeby Straży Pożarnej wymagała częściowego rozebrania obiektu , jak również dobudowania pewnych partii. Pracami adaptacyjnymi kierował naczelnik OSP. Jego działalność na tym polu zasługuje na szczególne wyróżnienie. On to organizował i administrował całokształtem prac związanych z adaptacją budynku. Duże było zaangażowanie ze strony członków Straży, którzy społecznie wykonali 40% robót. Znaczne dotacje napłynęły z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej, Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zakładów pracy w Szczurowej, zwłaszcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej oraz Urzędu Gminy Szczurowa.

Nie należy zapomnieć o wydatnej pomocy "Klubu Polonii Szczurowa", który sfinansował wystrój wewnętrzny. Rodacy z tegoż Klubu sfinansowali także zakup nowych instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w roku 1986. Wysiłkiem społeczeństwa wsi Szczurowa i wydatnej pomocy wspomnianych instytucji, powstał okazały budynek remizy strażackiej. Budynek ten został przekazany 19 lipca 1987 r. w 85 rocznicę powstania OSP w Szczurowej. Podczas tej ważnej uroczystości przekazano sztandar ufundowany przez społeczeństwo i zakład pracy. Przekazany budynek Straży oprócz części operacyjnej, posiada pomieszczenia, które pozwalają prowadzić szeroką działalność kulturalną. Znajduje się tutaj świetlica, pomieszczenie dla orkiestry strażackiej oraz sala posiedzeń. Wspaniałą wizytówką OSP w Szczurowej jest orkiestra, której duszą jest jej kapelmistrz Władysław Chłopecki.

Z inicjatywy naczelnika Straży i kapelmistrza orkiestry, w sali posiedzeń urządzono kącik pamiątek, w dużym stopniu ilustrujących powstanie, rozwój oraz chlubne karty w dziejach OSP w Szczurowej.

Jednostka w grudniu 1991 r. zakupiła nowy samochód Jelcz 004. Środki na zakup samochodu pochodziły w całości z Samorządu Gminy. W sierpniu 1992 r. strażacy brali czynny udział w gaszeniu pożaru w Kuźni Raciborskiej. Przez okres 7 dni z pożarem walczyło 12 strażaków, którzy byli systematycznie wymieniani i dowożeni samochodem marki Żuk. Koszty udziału w walce z pożarem były znaczne, ponieważ zostało zniszczonych 16 odcinków węży, 12 sztuk mundurów bojowych nie licząc zużytego paliwa. W roku 1995 decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr 43/13 z dnia 23 lutego, jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W miesiącu lipcu 1997 r. jednostka brała czynny udział w zabezpieczeniu wałów rzeki Wisły i Uszwicy przed przerwaniem, a tym samym chroniąc przed powodzią. Przez okres 11 dni z żywiołem walczyło 24 strażaków i 3 samochody pożarnicze zabezpieczając łączność radiową z jednostkami biorącymi udział w tej akcji.

27 kwietnia 1999 roku został zakupiony samochód marki Lublin III typ 3304 za kwotę 44 000 zł. Fundatorem tego samochodu była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Samochód został skarosowany i przystosowany do działań ratowniczych dnia 31 sierpnia 1999 r., a jego koszt 10 000 zł pokryty przez Zarząd Główny Związku OSP w Warszawie. W okresie od 1 października 1999 do 20 litego 2002 r. samochód został wyposażony w niezbędny sprzęt do ratowania ludzi i mienia. Wartość tego sprzętu wyniosła prawie 40 000 zł, z czego 70% pokryto z Zarządu Głównego OSP, a resztę pokrył Samorząd Gminy.

W marcu 2001r. Straż otrzymała nieodpłatnie łódź motorową 6-osobową, która może być użyta do ratowania życia i mienia w czasie powodzi. Głównym motorem powyższych przedsięwzięć był Naczelnik OSP w Szczurowej, który to zabiegał o powyższy sprzęt.
Obecnie Straż posiada 4 samochody: 2 marki Jelcz 004 i 005, samochód Ratownictwa Technicznego z pełnym wyposażeniem oraz samochód marki Żuk GIU-800. W lipcu 2001 roku jednostka brała czynny udział w akcji przeciwpowodziowej jaka miała miejsce w naszej gminie, chroniąc przed przerwaniem wałów Wisły.

Jak przez te wszystkie lata istnienia, tak nadal strażacy są stróżami naszej miejscowości i gminy, chroniąc społeczeństwo przed pożarem, powodzią, wypadkami drogowymi, ratując mienie społeczeństwa i niekiedy życie ludzkie.