gospodarka / Dokumenty strategiczne
  • Strategia Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2014-2020 *pobierz
  • Raport diagnostyczny do Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2014-2020 *pobierz
  • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczurowa na lata 2008-2015- aktualizacja *pobierz
  • Program Ochrony Środowiska Gminy Szczurowa na lata 2004-2015 *pobierz
  • Program Ochrony Środowiska Gminy Szczurowa na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 *pobierz
  • Plan Gospodarki Odpadami Gminy Szczurowa na lata 2004-2015 *pobierz
  • Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Szczurowa na lata 2013-2030 *pobierz
  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczurowa do 2020 roku- aktualizacja *pobierz
  • Program usuwania azbestu z terenu Gminy Szczurowa *pobierz