urząd / Ochrona środowiska

„Ziemi nie otrzymaliśmy w spadku od naszych przodków,
wypożyczamy ją od naszych dzieci!”

(Mustafa Tolba UNEP 1970r.)

Gmina Szczurowa położona jest w północno-zachodniej części Kotliny Sandomierskiej w dolnym brzegu rzek Uszwicy i Raby oraz w obrębie doliny Wisły. Obszar na którym leży gmina i sąsiadujące z nią miejscowości charakteryzuje się małym zróżnicowaniem przestrzennym, w którym dominuje w krajobrazie rozległa dolina Wisły z licznymi starorzeczami i płaskimi stożkami napływowymi.Różnice wysokości pomiędzy północną i południowa częścią gminy wynosi zaledwie 25 m. Małe wysokości względne, minimalne nachylenia terenu oraz położenie obszaru gminy niżej do terenów otaczających miało zasadniczy wpływ na stosunki wodne i glebowe tego terenu. Pomimo prawie płaskiego terenu i bardzo małej lesistości, krajobraz wskazuje duże zróżnicowanie dzięki licznym ciekom i stawom, zagajnikom i grupom drzew.
 
W granicach gminy Szczurowa prawną ochroną objęto:
·    obszary chronionego krajobrazu,
·    lasy ochronne,
·    pomniki przyrody,
·    użytek ekologiczny,
·    udokumentowane złoża kopalin i wód podziemnych.

Tereny chronionego krajobrazu obejmują ok. 70% powierzchni gminy. Ochroną objęte są różne typy ekosystemów w tym najstarsze ekologiczne drzewostany. W środowisku przyrodniczym gminy Szczurowa dominują gatunki zwierząt leśnych tj. sarna, zając, kuropatwa, bażant. Lasy i grunty leśne na obszarze gminy zajmują ok. 9,5% powierzchni gminy i występują w południowej i wschodniej części gminy stanowiąc fragmenty większych kompleksów leśnych mających przedłużenie na terenie sąsiednich gmin.

Przeważająca część obszaru gminy leży w obszarach chronionego krajobrazu. Są nimi:
·    Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły,
·    Radłowsko - Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu,
·    Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu.
 
Środowisko glebowe na terenie gminy jest dosyć zróżnicowane, co wynika w dużej mierze z różnorodności podłoża geologicznego, składu granulometrycznego, szaty roślinnej i zmienności czynników antropogenicznych. W obszarze gminy największą powierzchnię zajmują użytki rolne 78,13%, na lasy przypada 9,55% a na wody płynące 1,12%. Powierzchnia terenów zabudowanych stanowi 3,67% ogólnej powierzchni gminy. Obszar gminy Szczurowa charakteryzuje się gęstą siecią hydrograficzną zlokalizowaną w dorzeczu Wisły. Łączna długość rzek i potoków wynosi około 85 km.
Ekologia a ochrona środowiska
 
W ostatnim dziesięcioleciu słowo ekologia stało się bardzo modne. Pośród wielu jej definicji najprostsza określa ekologię jako naukę o funkcjonowaniu organizmów żywych w powiązaniu z warunkami ich bytowania. Ekologia to młoda dziedzina nauki obejmująca kręgiem swoich zainteresowań szeroki zakres zjawisk biologicznych ściśle związanych z organizmami żywymi.
 


  • Ochrona środowiska

Ochrona środowiska to nauka interdyscyplinarna, wymagająca zajmujących się nią coraz większej wiedzy i współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

Przez ochronę środowiska należy rozumieć - zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. - podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej;
 
Ochrona ta polega w szczególności na:
a)   racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
b)   przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c)   przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
W trosce o środowisko mamy niedopuszczać do jego zanieczyszczenia, niszczenia, degradacji, skażenia lub przekształcenia.
Człowiek ma ściśle wyznaczone miejsce w świecie przyrodniczym i aby żyć w harmonii z pozostałymi organizmami musi szanować reguły tam panujące.
 
"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczurowa na lata 2004 – 2015"
jest dokumentem, który będzie służył gminie jako narzędzie realizacji polityki ekologicznej Państwa na terenie gminy, uwzględniając w szczególności:

- cele ekologiczne,
- priorytety ekologiczne,
- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Nadrzędnym celem Programu jest dążenie do zrównoważonego rozwoju gminy przy założeniu, że zasady ochrony środowiska są nierozłącznym elementem procesów rozwojowych.
Do tej pory Gmina Szczurowa nie posiadała programu ochrony środowiska, który obejmowałby w sposób kompleksowy całość problemów związanych z ochroną środowiska. Nie znaczyło to, że nie podejmowane były żadne działania, które służyć mają poprawie lub zachowaniu stanu środowiska. W Programie tym zostały szeroko ujęte cele krótko- i długo-terminowe, zarówno w odniesieniu do głównych kierunków rozwojowych jak i uciążliwości dla środowiska. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczurowa” jest realizacją obowiązków jej władz wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (art.17 ust. 1) oraz kompetencji organu gminy wynikających z obowiązujących aktów prawnych.
 
 
  • Czystsze powietrze

Informacje dla mieszkańców

  • Uciążliwości zapachowe- Konferencja "Dbajmy o mieszkańców- Zmieniajmy Polskę na lepsze"

Informacje dla mieszkańców


 

  • Gospodarka odpadami
Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi, jednak dopiero w XX wieku stały się prawdziwym problemem. Wynika to z coraz większej ich ilości i negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W wyniku działalności człowieka wytwarzane są odpady komunalne i przemysłowe.
 
„PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SZCZUROWA NA LATA 2004-2015”
Ochrona przed odpadami stanowi jeden z istotnych elementów ochrony środowiska. Dlatego potrzebne jest przygotowanie strategii gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
Gmina Szczurowa zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, która wprowadzała obowiązek opracowania planu również na szczeblu gminnym przystąpiła do realizacji sporządzenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Szczurowa na lata 2004-2015”.
 
W Planie Gospodarki Odpadami dokonano podziału odpadów powstających na terenie Gminy Szczurowa na trzy zasadnicze grupy:

- odpady powstające w sektorze komunalnym,
- odpady powstające w sektorze gospodarczym,
- inne odpady.

Przy sporządzaniu Planu kierowano się zasadami ekorozwoju gminy Szczurowa, zgodnie z którymi plan gospodarki odpadami w gminie powinien zawierać co najmniej cztery podstawowe cele:

- zmniejszenie ilości odpadów, które nie nadają się do powtórnego wykorzystania,
- eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów,
- włączenie do obiegu i gospodarczego wykorzystania jak największej ilości odpadów,
- składowanie tylko tych odpadów, które nie przynoszą szkód w środowisku.

Celem opracowania Planu jest wskazanie efektywnych rozwiązań problemów związanych z gospodarką odpadami w gminie, propozycja strategii postępowania z odpadami wytwarzanymi w gminie, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz ekonomicznym i technicznym uzasadnieniem wyboru określonych rozwiązań systemowych gospodarowania odpadami wytwarzanymi na terenie gminy.
Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Szczurowa (PGO) jest Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami opracowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku. Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Szczurowa opracowywany był równolegle z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Szczurowa.
 
 
  
 
 
 
 
Przez gospodarowanie odpadami rozumie się: zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, jak również nadzór nad wyżej wymienionymi działaniami oraz miejscami unieszkodliwiania odpadów. System prawidłowego gospodarowania odpadami składa się z trzech głównych elementów:

- gromadzenie (w miejscu powstawania),
- usuwanie,
- unieszkodliwiane.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz.628 z póź.zm.), która precyzuje pojęcia wytwórcy odpadów czyli każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów oraz posiadacza odpadów – każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną). Posiadaczem odpadów jest również koncesjonowany odbiorca, który prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów.
 
Obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednich urządzeniach służących do zbierania odpadów komunalnych, systematyczne ich usuwanie poprzez zawarcie indywidualnej umowy z przewoźnikiem oraz zachowywanie dokumentów (umowa, rachunki) stwierdzające korzystanie z usług w zakresie usuwania odpadów, wynika z przepisów prawa tj. ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. oraz zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczurowa (na podstawie uchwały nr XXX/240/2006 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 marca 2006 roku.)
 

W związku ze zmianą „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” od 01 lipca 2013r. informujemy, że firma Conteko Sp. z o.o. wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  na terenie Gminy Szczurowa.

 
W związku z zadeklarowaniem przez Państwa chęci segregacji odpadów zamieszczamy informację o sposobie korzystania z worków.
 
Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania koszy i worków w dniu wywozu przed godz. 7:00 przed teren posesji w sposób umożliwiający ich opróżnienie.
 
 
(pobierz)
 
 
(pobierz)

 Odpady, których nie wolno wrzucać do worków na segregację
powinny być umieszczane w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.

 

Firma CONTEKO SP. Z O.O
Właściciel: Grzegorz Kuczek
33-130 Radłów ul. Woleńska 15
tel. (14) 678 30 28

 

 

 
Nieczystości płynne (fekalia)
Na terenie gminy działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczurowej świadczący usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych (fekalia).
 
Zakazy i przepisy karne:
Zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą o ochronie przyrody zabrania się:

* wyrzucania i gromadzenia odpadów komunalnych i innych (jak popiół, żużel, węgiel) na: drogach dojazdowych, poboczach dróg, rowach przydrożnych, skarpach potoków i cieków wodnych, gruntach nie należących do właściciela nieruchomości, w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego,
*spalania na powierzchni ziemi oraz paleniskach odpadów takich jak: papa, guma, tworzywa sztuczne, śmieci, 
* podrzucania do koszy ulicznych oraz miejsc do tego nie przeznaczonych śmieci z posesji mieszkalnych,
* nawożenia i nawadniania nieczystościami bytowymi ogródków przydomowych i gruntów,
* wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych.

W przypadku nie przestrzegania w/w przepisów właściciel nieruchomości może zostać ukarany mandatem karnym nałożonym przez Policję.
 
Spalanie śmieci i konsekwencje z tego wynikające
Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad, w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza i ochrony środowiska.            
Pamiętajmy, że:
* w czasie spalania śmieci (odpadów) powstają substancje, które mają silne działanie rakotwórcze i śmiercionośne;
* sami wytwarzamy te szkodliwe związki, kiedy spalamy śmieci w piecach węglowych, a także w stosach przed domem;
* chorobotwórcze substancje przedostają się do otoczenia - znajdują się w powietrzu, osiadają na roślinach, przedmiotach i pozostają tam długi czas, a następnie wraz z pożywieniem (np. warzywami, owocami, zbożami, na których się osadziły) i wraz z wdychanym powietrzem, związki te dostają się do naszego organizmu.
 
Czym to grozi?

* dioksyny i furany, powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne,
* związki te to jedne z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość. Ich działanie toksyczne polega na podstępnym - bo powolnym - ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych,
* niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą, by zabić ważącego 80 kilogramów człowieka.

Rejestr działalności regulaowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2013

Rejestr działalności regulaowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2014

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 2013 (załacznik) 

 Uchwała Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała ws. zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2014 - 2015

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 FILM PROMOCYJNY


 

  • Ochrona Przyrody
Wycinka i usuwanie drzew
 
ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW
 
1. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne, które planują usunięcie rosnących na ich nieruchomości drzew, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek zgłaszania wójtowi zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:
- 80 cm w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnych oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych  gatunków drzew.
 
Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach można usuwać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.
 
Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 
2. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA
- w terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.
UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w punkcie 1, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni- nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.
- w terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
UWAGA: za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż  14 dni. Najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w  Urzędzie czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż  wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw  zagrożone jest karą finansową.
 
Wydanie decyzji o sprzeciwie, może wnieść sprzeciw w przypadku:
- lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- spełnienia przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. Uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.
 
Organ do którego wniesiono zgłoszenie musi wnieść sprzeciw w przypadku:
- jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
- nie uzupełnienie zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.
 
Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa i uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę).
 
3. OGRANICZONY CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA
Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia. Procedura zgłoszenia jest taka sama jak opisana w punkcie 2.
 
4. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU
Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
 
5. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
-  bez stosownego zgłoszenia,
-  przed dokonaniem oględzin przez organ,
-  w przypadku sprzeciwu organu,
Skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
 
6. ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (rolnik prowadzi  działalność gospodarczą)  jest obowiązek uzyskania zezwolenia, podajemy obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm.
 
Wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zbytków- wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 
Wnioski do pobrania:
 
 
Na usunięcie drzew figurujących w ewidencji gruntów jako grunty leśne (Ls)
pozwolenie wydaje Starostwo Powiatowe w Brzesku.

 
Sprawy związane z użytkowaniem sieci wodociagowej
i wykonaniem nowych przyłaczy wodociagowych
proszę zgłaszać do:
Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej
33-150 Wola Rzędzińska 184 c
Tel. /fax: (14) 679 32 93; (14) 679 21 13
NIP: 873-10-17-195
e-mail: zuw184@wp.pl
strona internetowa: www.ezuw.pl

Stacja Uzdatniania Wody Szczurowa - (14) 671 41 62


 

  • Decyzje środowiskowe 
     

"Poprawa jakości powietrza  na terenie zlewni rzeki Raby

dzięki montażowi kolektorów słonecznych

na budynkach użyteczności publicznej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla Małopolski

Ośrodek Zdrowia oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej

Urząd Gminy w Szczurowej

Przedszkole w Szczurowej

Szkoła w Szczurowej