urząd / Co i gdzie załatwić

Wnioski dotyczące najczęściej załatwianych spraw w urzędzie.
W razie wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.


Sprawy obywatelskie:
  • Wydanie/zmiana dowodu osobistego *wniosek - pobierz
Miejsce załatwienia:
pokój nr 27 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego wydrukowany dwustronnie,
- dwie aktualne kolorowe lub czarno-białe fotografie o wym. 35x45 mm, lewy profil z odsłoniętym uchem, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy,
- odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa (dotyczy mężatek) - w przypadku, gdy wymienione akty znajdują się w USC Szczurowa, nie ma potrzeby załączania odpisów,
- okazać dokument tożsamości (np. paszport, prawo jazdy)
Opłata: zwolnione z opłaty
Termin załatwienia: ok. 30 dni
 

FORMULARZE DO POBRANIA:

Miejsce załatwienia:
pokój nr 27 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu

KARTY USŁUG


 
Urząd Stanu Cywilnego:
  • Odpis aktu urodzenia *wniosek pobierz
  • Odpis aktu małżeństwa *wniosekpobierz
  • Odpis aktu zgonu *wniosekpobierz
  • Odpisy aktów stanu cywilnego *wniosek pobierz
Miejsce załatwienia:
pokój nr 28 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu
- dowód osobisty (do wglądu)
Opłata: odpis skrócony - 22 zł, odpis zupełny - 33 zł
Termin załatwienia: na bieżąco
 
  • Zawarcie małżeństwa
Miejsce załatwienia:
pokój nr 28 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński
- odpisy skrócone aktów urodzeń, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC,
- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC.
Dodatkowo:
Od osób, które pozostawały z związku małżeńskim: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie dla rozwiedzionych.
Od nieletnich kobiet: prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
Od cudzoziemców: Dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa np. prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie Sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC, względnie przed konsulem wg miejsca zamieszkania za granicą. Dowód tożsamości – paszport z wizą.
Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
Opłata: 84,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 XI 2006 r. (Dz. U. z 2006, nr 225, poz. 1635) o opłacie skarbowej.
Zezwolenie na skrócenie terminu 30-dniowego od spisania zapewnienia - 39 zł).
Termin załatwienia:
Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem 1 miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. W przypadku małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej sporządzenie aktu małżeństwa w terminie do 5 dni od udzielenia ślubu przez duchownego.
UWAGA:
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiące od daty wydania.
 
  • Sporządzenie aktu zgonu *wniosek pobierz
Miejsce załatwienia:
pokój nr 28 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek
- karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- dowód osobisty współmałżonka,
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu. Osoba zgłaszająca zgon otrzymuje 3 odpisy aktu zgonu oraz jedną część karty zgonu przeznaczoną do celu pochówku zwłok.
Opłata: Sporządzenie aktu zgonu i 3 skrócone odpisy z tego aktu są zwolnione z opłaty skarbowej.
Za każdy następny odpis skrócony odpis aktu zgonu opłata wynosi 22 zł, za każdy odpis zupełny – 33 zł.
Termin załatwienia: na bieżąco
 
 
KARTY USŁUG