gmina / Realizacja projektów UE

 DOTACJE POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH  2006 - 2010

Lp
NAZWA ZADANIA
ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA
WARTOŚĆ ZADANIA /ZŁ/
 DOFINANSOWANIE /ZŁ/
1.
V etap rozbudowy zaopatrzenia w wodę gminy Szczurowa (2006 rok)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
3 613 686,70
1 900 534,12
2.
Odnowa wsi – kształtowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Szczurowa (2006 rok)
Sektorowy Program Operacyjny
498 213,57
326 697,00
3.
Przebudowa dróg gminnych w m. Dołęga, Kwików, Księże Kopacze (2006 rok)
Program Górniczy
1 696 886,42
689 464,00
4.
Pilotażowy Program Leader+ (2006 rok)
Sektorowy Program Operacyjny
146 200,00
146 200,00
5.
Odnowa wsi – kształtowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Rylowa i Uście Solne (2007 rok)
Sektorowy Program Operacyjny
699 180,83
450 000,00
6.
·    Nauka szansą na lepszą przyszłość – Szkoła Podstawowa w Zaborowie
·    Równy start – równe szanse – Szkoła Podstawowa w Szczurowej
·    Przez motywację do sukcesu – Publiczne Gimnazjum w Zaborowie
·    Nasza praca – nasza pasja – Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym
·    Lećmy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu – Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkie (2008 rok)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
2 105 778,25
2 105 778,25
7.
Budowa hali sportowej w Szczurowej (2008 rok)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2 560 933,26
288 888.85
8.
Odnowa i zagospodarowanie centrów wsi Strzelce Małe, Wola Przemykowska, Rudy Rysie, Wrzępia, Strzelce Wielkie – szansą rozwoju regionu (2009 rok)
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
1 306 885,13
914 819,59
9.
Odnowa wsi – zagospodarowanie ogólnodostępnego centrum w Niedzieliskach, Dołędze, Uściu Solnym, Barczkowie (2009 rok)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1 235 394,05
500 000,00
10.
Remont Sali widowiskowej z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej (2009 rok)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
553 748,65
334 731,00
11.
Rowerowy Pierścień Solny „Salina Cracoviensis” turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (2009 rok)
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
811 870,00
 
Szczurowa: 14 769,00
608 902,00
 
Szczurowa: 11 077,00
12.
Zapewnienie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczurowej (2009 rok)
PO Infrastruktura i Środowisko – Fundusz Spójności
blisko 10 000 000,00
 7 400 000,00
13.
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Woli Przemykowskiej, Zaborowie, Uściu Solny (2010 rok)
PROW - LEADER
450 000,00
275 000,00
14.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedzieliska-Podszumin oraz zakup zestawu asenizacyjnego dla oczyszczalni ścieków w Szczurowej (2010 rok)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
292 798,56
179 999,00
15.
Sukces w naszych rękach – Publiczne Gimnazjum w Szczurowej (2010 rok)
PO Kapitał Ludzki
318 077,77
318 077,77
16.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczurowej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Program Spójność 2 776 070,22 2 359 659,69
17. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Szczurowa ul. Krakowska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Program Spójność 2 599 544,82 2 209 613,10
18. Rozwój kultury regionalnej poprzez modernizację Domu Ludowego w Pojawiu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Leader
722 360,17 458 560,00
19. Budowa infrastruktury sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi i integracji społecznej w miejscowości Pojawie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Leader 954 527,55 500 000,00
20. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Szczurowa
MRPO
1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
367 636,24 275 727,18
21. Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze gmin: Bochnia, Drwinia, Koszyce, Rzezawa, Szczurowa MRPO 6.2. Rozwój obszarów wiejskich Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa 840 000,00 574 000,00
22. Budowa strefy aktywności gospodarczej w Szczurowej MRPO 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o pow. 2-10ha 5 823 611,00 4 658 889,00
23. Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczurowa -Odbudowa infrastruktury społecznej MRPO 6.2. Rozwój obszarów wiejskich Schemat C: Likwidacja skutków klęsk żywiołowych 8 071 154,05 5 759 898,71
24. Budowa magistrali wodociągowej przebieg. przez Koszyce, Sokołowice, Górka z przekroczeniem Wisły Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Program Spójność 1 6000 000,00 1 360 000,00
25. Dziś nauka jutro sukces Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
196 217,00 196 217,00
26. Teatr lekcją życia Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
41 528,00 41 528,00