gmina / Dokonania Gminy

20-lecie samorządu Gminy Szczurowa (film)

 

Najważniejsze dokonania inwestycyjne ostatniej kadencji (2010-2014)

 

 • Drogi i chodniki
W okresie ostatnich czterech lat na terenie gminy wyremontowanych lub zmodernizowanych zostało ponad 150 km nawierzchni asfaltowych w 21 sołectwach, odbudowano 3 mosty, wykonano kilka kilometrów chodników z kanalizacją burzową, wykonano również remonty dróg wojewódzkich Szczurowa-Strzelce Małe-Uście Solne oraz Rudy-Rysie-Rząchowa-Górka. Wyremontowane zostało ponad 5 km dróg żwirowych do kompleksów pól. Wykonano także 12 nowych przystanków autobusowych.
 
 • Ochrona środowiska i gospodarka wodno-ściekowa
Dużym sukcesem samorządu była wykonana za blisko 4 mln zł rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczurowej oraz podłączenie do niej 170 indywidualnych gospodarstw poprzez budowę kanalizacji.
 
Bardzo ważną inwestycją dla mieszkańców całej gminy było wybudowanie ok. 10 km magistrali wodociągowej z przejściem przez Wisłę w Górce, łączącej gminę Szczurowa z nowoczesnym ujęciem wody na Nidzie.
 
Wybudowano wodociąg do Podszumina, co umożliwiło wykonanie przyłączy wodociągowych. Ponadto wyko-nany został projekt techniczny budowy dwustronnego połączenia wodociągowego od Szczurowej przez Strzelce Małe, Dąbrówkę i Barczków do Uścia Solnego.
 
Wymieniona została, ulegająca ciągłym awariom sieć wodociągowa na ul. Lwowskiej i Włoszynie.
Rozbudowana i zmodernizowana została stacja uzdatniania wody w Szczurowej, włączony do eksploatacji został nowy zbiornik czystej wody oraz odwiercone dodatkowe studnie głębinowe. Zakupiono kolejny zestaw asenizacyjny dla oczyszczalni ścieków. 
 
Na czterech budynkach użyteczności publicznej w Szczurowej: przedszkolu, szkole, budynku GOPS i UG zamontowane zostały kolektory słoneczne.
 
Zutylizowano około 350 ton odpadów azbestowych z gospodarstw w ramach gminnego programu usuwania azbestu.
 
 • Odnowiono 15 centrów  wsi
Odnowione i zagospodarowane zostały centra miejscowości: Uście Solne, Niedzieliska, Dołęga, Strzelce Wielkie, Strzelce Małe, Wola Przemykowska, Wrzępia, Rudy-Rysie, Barczków, Pojawie, Rajsko, Górka, Popędzyna, Księże Kopacze.
 
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego

Za ponad 5 mln zł wykonana została renowacja zespołu dworsko-parkowego w Szczurowej. Prace obejmowały m.in.: drenaż zewnętrzny i wewnętrzny, osuszenie piwnic, izolację, wykonanie nowych tynków i wylewek, rozbiórkę i odbudowę tarasu południowego, uzupełnienie i wymianę orynnowania, prace renowacyjne schodów i elementów kamiennych wraz z rekonstrukcją figur.

Odbudowano praktycznie od nowa frontową i zachodnią część ogrodzenia parkowego. Wykonano nowe alejki, place utwardzone kostką brukową oraz konserwację drzewostanu.

 

 • Inwestycje w placówkach kultury
Wykonana została nadbudowa, nowa konstrukcja dachu wraz z pokryciem oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Gminnego Centrum Kultury. Wyremontowano salę widowiskową z zapleczem sanitarno-socjalnym, wykonano remont sali tańca oraz modernizację instalacji wodociągowej, gazowej centralnego ogrzewania i izolacje fundamentów.
 
W Dąbrówce Morskiej wybudowany został dom ludowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
 
Wykonano kompleksową modernizację budynku domu ludowego w Pojawiu z salą widowiskową, zapleczem socjalnym i parkingami.
 
Przeprowadzono gruntowne remonty i modernizacje domów ludowych i remiz strażackich w Woli Przemykowskiej – Natkowie, Woli Średniej oraz Zamłyniu wraz z dobudową klatki schodowej w dwóch ostatnich.
 
Zmodernizowane i odnowione zostały świetlice wiejskie w Uściu Solnym, Woli Przemykowskiej, Zaborowie, Niedzieliskach oraz remonty w świetlicach w Strzelcach Wielkich, Barczkowie, Rudach-Rysiu, Rylowej.
 
Dzięki wykonanym remontom funkcjonalność i nowy wygląd zyskały domy ludowe w Rudach-Rysiu, Niedzieliskach, Strzelcach Małych, Strzelcach Wielkich, Szczurowej – Włoszynie i Zaborowie, dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym. Zagospodarowany został również teren wokół świetlicy w Rząchowej.
 
Zakres wykonanych prac w domu ludowym w Rudach-Rysiu: cyklinowanie parkietu oraz remont dużej sali, klatki schodowej i łazienek, malowanie pomieszczeń, dachu, wykonanie opaski i ciągów komunikacyjnych. Malowanie dachu. remont szatni sportowej, wykonanie odwodnienia, modernizacja płyty boiska sportowego, wjazdu i parkingu, montaż kabin dla zawodników i kibiców, ławek, nowych bram i ogrodzenia.
 
Obecnie budynek domu ludowego w Zaborowie jest w trakcie termomodernizacji. Wykonywane jest także zagospodarowanie terenu wokół obiektu poprzez wykonanie brukowanych placów i alejek, schodów, sceny z tarasem ziemnym, zagospodarowanie terenów zielonych, remont ogrodzenia i wiatry przystankowej, wykonanie elementów małej architektury oraz boiska.
 
Zakres wykonanych prac w DL w Strzelcach Małych: wymiana stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, remont podłogi i sceny, malowanie wewnątrz budynku., uzupełnienie i malowanie elewacji, remont schodów, wykonanie daszków i podjazdu dla niepełnosprawnych.
 
W budynku wyremontowane zostały pomieszczenia świetlicowe, wykonana nowa instalacja gazowa i ogrzewanie oraz zagospodarowana przestrzeń wokół obiektu z montażem placu zabaw.
 
 • Gmina bezpieczna i przychylna mieszkańcom
Gmina rozbudowała i wyposażyła zmodernizowany ośrodek zdrowia w Szczurowej o dodatkowe gabinety rehabilitacyjne wraz z niezbędnym zapleczem.
 
Z udziałem środków Wspólnoty Gruntowej Uścia Solnego i budżetu Gminy wyremontowany i uruchomiony został Publiczny Ośrodek Zdrowia w tej miejscowości.
 
Zakupione zostały samochody strażackie dla jednostek OSP: Szczurowa, Niedzieliska, Górka, Zaborów, Uście Solne i Wola Przemykowska-Zamłynie.
 
Ponad milion złotych Gmina przeznaczyła na bieżące utrzymanie bojowe OSP na terenie gminy, tj. zakup paliwa, ubezpieczenia, opłaty w budynkach OSP, ekwiwalent dla strażaków.
 
Rozbudowane zostały remizy w Strzelcach Wielkich, Górce, Niedzieliskach oraz wykonane remonty i modernizacje w remizach we Wrzępii, Dołędze, Pojawiu, Strzelcach Małych, Kwikowie, Uściu Solnym, Zaborowie, Woli Przemykowskiej.
 
W remizie OSP w Kwikowie wykonane zostały roboty wewnętrzne w pomieszczeniach świetlicy i byłego sklepu, wyremontowana została elewacja zewnętrzna, wymieniona stolarka drzwiowa, wykonana nawierzchnia z kostki brukowej wraz z cokołem, schody zewnętrzne, nowy plac zabaw oraz zagospodarowanie ternu wokół obiektu. W trakcie wykonania jest nowe ogrodzenie, wjazd i boisko sportowe.
 
Wyremontowane zostały pomieszczenia na piętrze oraz zmodernizowany garaż. Zakupiony został nowy radiowóz oraz sprzęt komputerowy dla policji.
 
Dzięki zabiegom władz Gminy WZMiUW w Krakowie wykonał niezbędne prace na wałach rzek w miejscach zagrożonych przerwaniem wałów.
 
 • Gospodarka przestrzenna i rolnictwo
W celu poprawy warunków gospodarowania i lepszego wykorzystania przestrzeni do produkcji rolniczej prowadzone są z inicjatywy Gminy scalenia gruntów w Barczkowie, Strzelcach Małych, Rajsku, Szczurowej i Niedzieliskach, obejmujące łącznie 1367 hektarów.
 
Ponadto Gmina wykonała scalenie i wymiana 18 ha obszaru gruntów w Szczurowej, przewidzianych w MPZP pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. W wyniku scalenia wydzielono 90 działek budowlanych pod osiedle mieszkaniowe, które docelowo zostanie uzbrojone w drogi, sieć wodociągową i kanalizacyjną.
 
Dla potrzeb miejscowych rolników w miejscu dawnej Targowicy powstał nowy plac targowy wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, stoiskami targowymi i miejscami postojowymi w Szczurowej.
 
 • Obiekty gminne
Wykonana została nowa konstrukcja i dach oraz przeprowadzony remont w budynku przeznaczonym pod potrzeby działalności gospodarczej w Szczurowej.
 
Gmina wykonała najpierw dokumentację techniczną na budowę konstrukcji dachu budynku mieszkaniowego po Igloopolu w rejonie zbiorników wodnych w Dołędze, a następnie zabezpieczyła budynek poprzez przebudowę dachu i wykonanie więźby dachowej wraz z częściowym uzupełnieniem ścian stropu budynku.
 
Wykonany został remont pomieszczeń wewnątrz budynku oraz pokrycia dachowego w obiekcie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczurowej.
 
 • Inwestowanie w młode pokolenie
We wszystkich szkołach na terenie gminy przeprowadzone zostały niezbędne remonty i modernizacje oraz wyposażenie pomieszczeń szkolnych.
 
Zmodernizowany został okazały obiekt szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej wraz z wykonaniem nowej elewacji budynku i zagospodarowaniem terenu.
 
Dobudowano nowe skrzydło szkoły w Szczurowej oraz uruchomiono w nim „zerówkę” i gabinet pielęgniarki.
 
Wykonane zostały remonty kotłowni szkolnych wraz z wymianą pieców centralnego ogrzewania w Strzelcach Małych, Rudach-Rysiu, Uściu Solnym, Zaborowie oraz Woli Przemykowskiej.
 
Do istniejącego obiektu szkolnego we Wrzępi od strony północnej dobudowana została sala widowiskowo-świetlicowa. Obiekt posiada niezależną, samostateczną konstrukcję z zaadaptowanym zapleczem sanitarno – kuchennym i kotłownią.
 
Gmina wybudowała nowoczesny kompleks wielofunkcyjnych  boisk sportowych „Orlik 2012” w Szczurowej oraz rozbudowała i wyremontowała szatnie z zapleczem sanitarnym dla sportowców.
 
W ramach programu Radosna Szkoła wybudowane zostały place zabaw z ulepszoną, bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w Szczurowej, Strzelcach Wielkich, Woli Przemykowskiej, Zaborowie i Uściu Solnym.
 
Wybudowane zostały również strefy rekreacji dziecięcej poprzez utworzenie 2 kompleksów sportowych w Rudy-Rysiu i Niedzieliskach oraz budowę lub doposażenie kolejnych 9 placów zabaw w: Szczurowej, Uściu Solnym, Wrzępii, Rylowej, Kwikowie, Zaborowie, Strzelcach Wielkich, Woli Przemykowskiej, Górce.
 
Ponadto ze środków gminy wykonano place zabaw w Rajsku, Rząchowej, Niedzieliskach, Popędzynie, Księżych Kopaczach.
 
Zmodernizowane i wyremontowane zostały boiska sportowe w Szczurowej, Rylowej, Woli Przemykowskiej, Pojawiu i Niedzieliskach.
 
 • Infrastruktura informacyjna i nowoczesne zarządzanie publiczne
Dzięki realizacji projektów europejskich usprawnieniu ulegnie załatwianie spraw mieszkańców za pośrednictwem wdrożonego systemu elektronicznego i zakupionego sprzętu komputerowego. W ramach projektu dokształcano pracowników UG w wyższych uczelniach, zorganizowano szkolenia, kursy językowe, opracowano dokumenty strategiczne dla Gminy. Prowadzone zostały również kursy komputerowe dla  mieszkańców.
 
Zrealizowane zostały projekty edukacyjne ukierunkowane na wyrównywanie szans uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci przedszkolnych.
 
 • Działalność społeczna, kulturalna i sportowa
Na przełomie stycznia i lutego w każdej miejscowości obchodzone były Dni Seniora, które cieszyły się dużym uznaniem mieszkańców. W okresie ferii zimowych zorganizowane zostały różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
 
Tradycyjnie w maju w Szczurowej odbywał się Wojewódzki Przegląd „Krakowski Wianek”, skupiający wokół siebie zespoły pieśni i tańca, kapele ludowe i śpiewaków z całego województwa.
W kwietniu każdego roku odbywały się Indywidualne Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P-30.
 
W dzień kanonizacji społeczność gminna złożyła hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi papieżowi Janowi Pawłowi II.
 
Corocznie w Woli Przemykowskiej odbywał się Przegląd Zespołów Folklorystycznych szkół podstawowych i gimnazjów.
 
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów odwiedzał corocznie Szczurową, gdzie znajdują się groby pomordowanych rodzin.
 
Marszem Mendelsona rozpoczęli Jubilaci swoje „Złote Gody”. W gronie rodziny i przyjaciół zostali przez wójta odznaczeni medalami przyznanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Na odbudowanym rynku odbyła się 14 sierpnia 2011 roku uroczystość upamiętniająca 650-lecie nadania praw miejskich Uściu Solnemu.
 
Ostatniego września 2011 roku odbyła się uroczystość podsumowania XVII już Sportowego Turnieju Miast i Gmin. W trakcie uroczystości podsumowano wyniki oraz uhonorowano laureatów i uczestników turnieju.
 
Tysiące widzów zgromadzonych w centrum Szczurowej oglądało peleton kolarzy Tour de Pologne. Lotna premia w Szczurowej połączona została z festynem i piknikiem rodzinnym.
 
Odbywający się w Strzelcach Małych piknik lotniczo-modelarski zgromadził licznie przybyłych pasjonatów lotnictwa i modelarstwa.
 
15 sierpnia 2014 roku odbyła się w gminie wyjątkowa uroczystość – Dożynki Gminne, których gospodarzem było sołectwo Strzelce Wielkie.
 
Okresy letnio-jesienne szczególnie obfitowały w imprezy sportowo-rekreacyjne, m.in.: indywidualne biegi przełajowe, wyścigi kolarskie, turnieje wsi, festyny sportowo-rekreacyjne, turnieje piłkarskie, zawody sportowo-pożarnicze orz przekazania samochodów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szczurowa.


 

 

 

Najważniejsze dokonania inwestycyjne ostatniego dziesięciolecia (2000-2010)

1.   Budowa magistrali i sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 164 km oraz 2266 przyłączy wodociągowych o długości 94 km. Zakres inwestycji obejmuje miejscowości w gminie tj.: Niedzieliska, Rudy Rysie, Strzelce Wielkie, Strzelce Małe, Dąbrówka Morska, Wrzępia, Uście Solne, Rajsko, Rylowa, Rząchowa, Wola Przemykowska, Kopacze Wielkie, Górka, Księże Kopacze z przysiółkami Dąbrówka Morska-Dąbrówka Mała, Niedzieliska-Wygoda, część Dołęgi. Zadanie dofinansowane ze środków programu SAPARD i ZPORR.
2.   Zakup zestawu asenizacyjnego dla oczyszczalni ścieków w Szczurowej z udziałem środków WFOŚIGW, przygotowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w ramach Funduszu Spójności.
3.   Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Szczurowa ul. Rynek i ul. Lwowska o długości 7400 mb oraz wykonanie 148 przykanalików. Zadanie częściowo zrealizowane z udziałem środków programu SAPARD. Opracowanie dokumentacji na dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczurowa ul. Krakowska – ok. 4000 mb i 86 przykanalików. Przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji w ramach Funduszu Spójności – I etap.
4.   Rozbudowa stacji uzdatniania wody, odwiert dodatkowych studni głębinowych przy ujęciu wody w Szczurowej.
5.   Termomodernizacje szkół: Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym, Strzelcach Wielkich, Zaborowie, Rudy Rysiu, Woli Przemykowskiej i Zespole Szkół w Szczurowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac remontowych, m.in. wymianą stolarki okiennej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków. Zadanie wykonane przy udziale środków WFOŚIGW i MEN.
6.   Wykonanie projektu technicznego i dobudowa nowego skrzydła oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej w Szczurowej.
7.   Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa i wyposażenie hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej, Publicznym Gimnazjum i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczurowej wraz z wykonaniem zadaszenia nad wejściem głównym do budynku zaplecza hali sportowej.
8.   Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa i wyposażenie hali sportowej wraz z zapleczem i dodatkowymi pomieszczeniami przy szkole podstawowej i gimnazjum w Zaborowie.
9.   Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szkoły w Niedzieliskach, parkingu i ogrodzenia przy obiekcie szkoły oraz remonty i modernizacje szkół w miejscowości:
·       Uście Solne – wymiana stolarki okiennej, remont pomieszczeń szkolnych, wykonanie ogrodzenia, deptaka z kostki brukowej, dobudowa odrębnego wejścia do przedszkola,
·       Szczurowa – częściowa wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń klasowych, zagospodarowanie terenu wokół budynku, remont schodów i wykonanie nowej okładziny, remont kominów, przebudowa instalacji elektrycznej,
·       Strzelce Wielkie – adaptacja pomieszczeń pod pracownię komputerową, częściowy remont zniszczonej elewacji, malowanie cokołu wokół szkoły,
·       Wrzępia – konserwacja pokrycia dachowego i komina budynku, remont instalacji kanalizacji zewnętrznej,
·       Strzelce Małe – wymiana stolarki okiennej, nadproży, gzymsów, remont dachu,
·       Wola Przemykowska – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
·       Rudy-Rysie – ocieplenie strychu, zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły,
·       Zaborów – remont pomieszczeń szkolnych.
10. Utworzenie pracowni internetowych w Zespole Szkół w Szczurowej, Woli Przemykowskiej, Strzelcach Wielkich i Uściu Solnym, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Szczurowej z udziałem grantu MPiPS oraz Gminnego Centrum Informacji w Zaborowie.
11. Utworzenie internetowych centrów informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych w Szczurowej, Zaborowie, Strzelcach Wielkich.
12. Wyposażenie Urzędu Gminy w infomat multimedialny pozwalający na bezpłatne korzystanie mieszkańców z Internetu, a w centrum Szczurowej umożliwiono dostęp do bezpłatnego "hot spotu".
13. Termomodernizacja budynku poczty i centrali telefonicznej w Szczurowej, remont kanalizacji zewnętrznej i prace remontowe dachu i balkonu.
14. Termomodernizacja wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową, wymianą okien i drzwi jednego z największych w Szczurowej zespołu budynków Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu o powierzchni 2160 m2 wraz z tzw. salą tańca i poczekalnią autobusową.
15. Remont sali widowiskowej z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku GCKCziS w Szczurowej z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Remont sali tańca w Szczurowej.
16. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa i odnowienie centrum Szczurowej z montażem małej architektury w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, budowa punktu informacyjnego i podziemnej sieci kabli teletechnicznych i energetycznych w celu likwidacji napowietrznej sieci NN, montaż monitoringu i słupów dekoracyjnych, przebudowa przystanku autobusowego oraz budowa miejsc parkingowych.
17. Odnowa i zagospodarowanie centrów miejscowości Strzelce Małe, Rudy Rysie, Wola Przemykowska, Wrzępia, Strzelce Wielkie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
18. Odnowa i zagospodarowanie centrów miejscowości Barczków, Niedzieliska, Dołęga, Uście Solne z pomocą środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
19. Modernizacja centrum wsi Rylowa i Zaborów oraz płyty rynku w Uściu Solnym z udziałem środków SPO.
20. Budowa obiektu krytej widowni sportowej w Rylowej przy udziale środków SAPARD.
21. Remont szatni sportowej w Niedzieliskach i Szczurowej.
22. Budowa Posterunku Policji w Szczurowej, wykonanie prac wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów policyjnych.
23. Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia SP ZOZ w Szczurowej z jego dostosowaniem do obowiązującym przepisów w zakresie obiektów służby zdrowia. Wykonanie termomodernizacji oraz wymiana stolarki okiennej w budynku wielofunkcyjnym w Szczurowej z udziałem środków WFOŚIGW. Utworzenie gabinetów rehabilitacji wraz z pełnym ich wyposażeniem.
24. Wykonano prace remontowo-wykończeniowe i instalacyjne w budynku wielofunkcyjnego pod potrzeby utworzonej od stycznia 2008 roku stacji ratownictwa medycznego z nowoczesną karetką pogotowia.
25. Wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Strzelcach Wielkich i Rudach-Rysiu.
26. Remonty i modernizacje budynków remiz OSP w: Woli Przemykowskiej – Natkowie, Woli Przemykowskiej – Zamłyniu, Szczurowej, Wrzępii, Górce, Rajsku, Kwikowie, Pojawiu, Rylowej, Zaborowie, Dołędze, Strzelcach Wielkich, Strzelcach Małych, Rudy Rysiu, Dąbrówce Morskiej, Uściu Solnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków. W Rylowej z udziałem środków zewnętrznych wymieniona została stolarka okienna, rozbudowana remiza, wyremontowane instalacje wod-kan. i elektryczna oraz wykonana nowa instalacja gazowa.
27. Zakup samochodów strażackich dla OSP Wola Przemykowska, Strzelce Małe i Wrzępia, karosaż samochodu strażackiego dla OSP Rylowa oraz dopłata do zakupu samochodów strażackich dla OSP w Strzelcach Wielkich, Dołędze, Uściu Solnym, Rajsku, Górce.
28. Prace remontowo-budowlane na obiekcie dworu w Szczurowej: wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej i pokrycia oraz wykonanie obróbek blacharskich, odwilgocenie budynku metodą iniekcji krystalicznej, wykonanie instalacji wod-kan, c.o., wewnętrznej instalacji wod-kan-gaz, instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji zewnętrznej, roboty wykończeniowe, wykonanie podłóg i elementów drewnianych wyposażenia pomieszczeń. Przeniesienie do budynku dworu Gminnej Biblioteki Publicznej.
29. Remont dworu w Strzelcach Wielkich (remont dachu, malowanie, położenie kostki brukowej).
30. Wykonanie elewacji zewnętrznej i remont pomieszczeń budynku Domu Ludowego w Uściu Solnym. Remont Domów Ludowych w Niedzieliskach (ter modernizacja budynku – ocieplenie ścian i stropu, remont podłóg, cyklinowanie parkietu, malowanie pomieszczeń, odnowienie stolarki, remont instalacji elektrycznej, adaptacja pomieszczeń, zakup i montaż pieców grzewczych, dobudowa zadaszenia wejścia, wykonanie ogrodzenia, parkingu), Pojawiu (remont instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, naprawa schodów), Szczurowej - Włoszynie, Strzelcach Wielkich, Strzelcach Małych, Barczkowie, termomodernizacja DL w Woli Przemykowskiej.
31. Budowa świetlicy wiejskiej w Rząchowej, prace wykończeniowe w budynku, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu.
32. Remonty świetlic w Rylowej, Strzelcach Małych (adaptacja pomieszczeń) i Niedzieliskach (wzmocnienie fundamentów, wymiana pokrycia, rozbiórka ocieplenia, posadzek).
33. Wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych i kulturalnych w miejscowościach: Szczurowa, Rudy Rysie, Niedzieliska, Strzelce Wielkie, Wrzępia, Uście Solne, Górka.
34. Wykonanie nowych boisk sportowych o nawierzchni bitumicznej w Strzelcach Wielkich, Rylowej, Dołędze i Zaborowie.
35. Remonty w budynkach komunalnych w Szczurowej: wymiana pokrycia dachowego, remont sanitariatów, malowanie i płytki w budynku GOPS, adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie, remont szaletów publicznych, modernizacja instalacji wodociągowej i gazowej, montaż ogrzewacza wody i dobudowa zaplecza sanitarnego do budynku sali tańca, remont pokrycia dachowego i remonty mieszkań w budynkach komunalnych, remont budynku ZGKiM.
36. Remont starego przedszkola w Woli Przemykowskiej.
37. Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych o łącznej długości 86,5 km, w tym odbudowa dróg uszkodzonych w wyniku powodzi.
38. Wykonanie nawierzchni żwirowo-żużlowych na drogach o łącznej długości 16,7 km, w tym remont dróg transportu rolnego z udziałem środków FRGR.
39. Przeprowadzono oczyszczanie rowów i poboczy przy drogach gminnych
40. Wykonanie parkingów w miejscowościach: Górka, Dołęga, Kwików, Niedzieliska, Rudy Rysie, Rylowa, Wrzępia, Strzelce Małe, Uście Solne, Strzelce Wielkie, Wola Przemykowska, Szczurowa, Barczków, Pojawie.
41. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na boiskach sportowych w miejscowościach: Dołęga, Strzelce Wielkie, Szczurowa, Zaborów, Rylowa o łącznej powierzchni 1 736 m2.
42. Wybudowano lub zmodernizowano ok. 13 657 mb chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w miejscowościach: Niedzieliska, Rudy-Rysie, Rylowa, Strzelce Wielkie, Uście Solne, Zaborów, Szczurowa, Wola Przemykowska.
43. Odbudowa mostu na rzece Uszewka w Strzelcach Małych oraz na rzece Gróbka w Dąbrówce Morskiej
44. Zakup gruntów pod inwestycje i budowę strefy aktywności gospodarczej.
45. Partycypacja w kosztach wykonania dokumentacji technicznej na budowę nowej drogi od mostu na Wiśle w kierunku Brzeska, dokumentacji na budowę połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z droga woj. nr 768 Koszyce - Brzesko oraz kosztach opracowania południowego obejścia Szczurowej i programu „Żwirownie”.
Ponadto gmina wydatkowała środki również na:
 
46. Opracowanie studium wykonalności na przebudowę i zagospodarowanie sześciu centrów miejscowości.
47. Opracowanie Programu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
48. Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szczurowa na lata 2004-2013 i Planu Rewitalizacji Gminy Szczurowa
49. Opracowanie planów rozwoju miejscowości dla odnawianych centrów wsi
50. Opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest
51. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla Gminy Szczurowa (m.in. foldery, mapy, przewodniki)
52. Zakup strojów dla zespołów folklorystycznych.
53. Pozyskanie ponad 2 mln 105 tys. zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie – 9.1.2 dla szkół podstawowych w Strzelcach Wielkich, Zaborowie, Szczurowej i Uściu Solnym oraz Publicznego Gimnazjum w Zaborowie na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółka przedmiotowe, kółka zainteresowań, zajęcia folklorystyczne i artystyczne, wycieczki edukacyjno–krajoznawczo-turystyczne, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne oraz warsztaty dziennikarsko informatyczne oraz z innych programów na naukę pływania, wycieczki i wyjazdy studyjne dla uczniów.