2021-12-01
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się  z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Przebudowa stacji paliw w Uściu Solnym pn. rozbiórce:  istniejącego budynku obsługi stacji paliw, części wiaty dystrybucyjnej,  istniejącej nawierzchni pod wiatą oraz budowie: nowego budynku stacji paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, nowego zadaszenia wiaty, montażu nowego zbiornika paliw o pojemności około 30 m3 wraz z instalacją technologiczną oraz zewnętrznych instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wody i deszczowej zlokalizowanej na działkach nr 1306/1, 1307/1, 1308/1, 1309/1, 1311/1, 1312/1, obręb 18 Uście Solne, gmina Szczurowa”

Nasz znak UG.I.6220.3.2021                                                                                              Szczurowa 30.11.2021
                                                                OBWIESZCZENIE    
                                                       
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2021r poz. 735 ze zm./ w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2021 poz.247 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie dowodowe wszczęte na wniosek Firmy Handlowo Transportowej Teofil Pacura ul. Stawowa 8A, 32-800 Brzesko, działający przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Schejbal Lipińska ul. L. Idzikowskiego 24, 31-519 Kraków w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „ Przebudowa stacji paliw w Uściu Solnym pn. rozbiórce:  istniejącego budynku obsługi stacji paliw, części wiaty dystrybucyjnej,  istniejącej nawierzchni pod wiatą oraz budowie: nowego budynku stacji paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, nowego zadaszenia wiaty, montażu nowego zbiornika paliw o pojemności około 30 m3 wraz z instalacją technologiczną oraz zewnętrznych instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wody i deszczowej zlokalizowanej na działkach nr 1306/1, 1307/1, 1308/1, 1309/1, 1311/1, 1312/1, obręb 18 Uście Solne, gmina Szczurowa”  zostało zakończone.
Działając na podstawie  art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie                     Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 29.11.2021r znak:ST.I.4220.38.2020.JI wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków
-  Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 24.03.2021r znak: KR.ZZŚ.2.435.55.2021.PK nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 25.03.2021r znak; NZ-420-26/21
opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  
Przez obszar ten rozumie się:
- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu
- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa „ zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.Obwieszczenie nastąpiło dnia 01.12.2021
 

UG Szczurowa