2021-10-08
Aktualności / Obwieszczenie wójta gminy Szczurowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U 2021r  poz.247 ze zm.), dla zadania pn. „Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną o mocy 1500kW zlokalizowanych w miejscowości Rajsko” - Inwestor - Energia Szczurowa sp. z.o.o

   OBWIESZCZENIE
 WÓJTA GMINY SZCZUROWA

Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm./  zawiadamiam o wydaniu postanowienia w dniu 08.10.2021r w sprawie przedłużenia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 16.07.2013r znak: UG.I. 6220.1.2013r w związku z art. 72 ust.1 pkt.4  ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U 2021r  poz.247 ze zm.), dla zadania pn.

„Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną o mocy 1500kW zlokalizowanych w miejscowości Rajsko” - Inwestor - Energia Szczurowa sp. z.o.o

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonymi materiałami oraz wnosić  wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od ogłoszenia w Urzędzie Gminy Szczurowa pok. nr 20 w godzinach od 8.00 – 15.00.                                                                                       Z up. Wójta

Szczurowa 08.10.2021r                                                               

 

UG Szczurowa