2021-09-01
Aktualności / Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Szczurowa

Zarządzenim Wójta Gminy Szczurowa z dnia 31 sierpnia 2021 roku zostało wprowadzone na terenie gminy pogotowie przeciwpowodziowe.

Zarządzenie  Nr 91 / 2021
Wójta Gminy Szczurowa
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

 w sprawie:  wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Szczurowa.

 Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372/ zarządzam, co następuje:
 

§ 1
W związku z wysokim stanem wód rzek Wisły, Raby i Uszwicy, wystąpieniem lokalnych podtopień po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu oraz niestabilną sytuacją hydrologiczną i meteorologiczną ogłaszam od godz. 13.00  dnia 31.08.2021 r.

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE na terenie Gminy Szczurowa

 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Wójt

(-) Zbigniew Moskal

UG Szczurowa