2021-08-30
Aktualności / Obwieszczenie wójta gminy Szczurowa

Wójt Gminy Szczurowa  podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:  „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Niedzieliska III o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2712 w obrębie nr 8 Niedzieliska, gmina Szczurowa” 

 

Nasz  znak: UG.I. 6220.9.2021                                                       Szczurowa 27.08.2021r.


                                                            OBWIESZCZENIE
                                                WÓJTA GMINY SZCZUROWA

Na podstawie z art. 74 ust.3. i art. 75 ust.1.pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2021r poz.247), oraz art. 49 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021 poz. 735) Wójt Gminy Szczurowa  podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:  „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Niedzieliska III o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2712 w obrębie nr 8 Niedzieliska, gmina Szczurowa”                                                                            


Inwestor –  Solar Field 7 Sp. z.o.o ul. Kasztanowa 9, 05-830 Nadarzyn

 
Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 20 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – 15.00 w piątek od godziny 10.00 – 18.00, tel.14 6320933.


Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


   Z up. Wójta
 


Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 27.08.2021r
 

UG Szczurowa