2021-08-26
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szczurowa

Działającna podstawieart. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38, art.  i art. 40 ust.1, pkt.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. z 2014 r.poz. 1490 z późn. zm.)   Wójt Gminy Szczurowa - ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z zasobów mienia komunalnego Gminy Szczurowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1329 o pow.  0,28 ha położonej w miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa, powiat  brzeski.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość  położona w miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa oznaczona jako działka ew. nr 1329, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr TR1B/00061975/9

Powierzchnia nieruchomości:  0,2800 ha

Opis nieruchomości:

Działka zlokalizowana jest  we wschodniej  części miejscowości Szczurowa (Włoszyn), przy drodze utwardzonej przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy działki (droga ta połączona jest z drogą powiatową nr 1305K Szczurowa – Żelichów),  około 3 km od centrum Szczurowej. Sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zagrodowymi oraz nieużytki. Północną granicę działki stanowi rów melioracyjny,. w odległości około 280 m w linii prostej przepływa rzeka Uszwica. Działka to teren płaski, niezabudowany o kształcie regularnym zbliżony do trapezu, elementy infrastruktury (woda, ee, gaz) w zasięguDziałka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako PsIV – pastwiska trwałe ( 0,26 ha) i W -wody (0,02 ha)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania:

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i zmianą, która obowiązuje od 20.03.2018 roku działka nr ew. 1329 znajduje się w części ok. 0,01 ha  w terenie określonym jako S270WS - tereny wód powierzchniowych(rzek, potoków, oczek wodnych), a w pozostałej części w terenie określonym jako S301MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:  Nieoznaczony     

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:    Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 21 czerwca  2021 roku,  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości 24czerwca 2021 roku.

Cena  wywoławcza: 

Cena 60 000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)netto.. Do kwoty  osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:   Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00061975/9 – prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.   Dział IV  księgi wieczystej nr TR1B/00061975/9– Hipoteka – brak wpisów.

Termin i miejsce przetargu:27 września 2021 roku (tj. poniedziałek)  godzina 1000 ,  siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter – sala narad)

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:   Wadium należy wnieść
w pieniądzu  w terminie najpóźniej do dnia 23 września  2021 roku  w wysokości 6 000,00 (słownie: sześć tysięcy ) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS Oddz. Szczurowa  z opisem „wadium – dz. nr 1329 – Szczurowa” Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:  O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i opłat sądowych :  Ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Szczurowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej pod  nr tel. 14 671 40 97 lub osobiście po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa,  25.08.2021 r.

INFORMACJA DO PRZETARGU

  1. Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
  2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
  3. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do  przetargu przedstawić Komisji przetargowej:

1). dowód wpłaty wadium,

2). osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3). w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  
      notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

4). osoby prawne lub podmioty nie  posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą -  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,

5). osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej  - umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę  pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki w zakresie nabycia,

6). dokument potwierdzający rozdzielność majątkową – w przypadku, gdy małżonkowie nie posiadają  wspólności ustawowej

7). oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym, nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ,

8). wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium.

        4.    W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (dotyczy również wspólników spółek cywilnych) podczas przetargu  wymagana jest obecność obojga małżonków.   

         5.   W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o  wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z  majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.     

          6.  Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z  majątku odrębnego zobowiązane są złożyć  stosowne oświadczenie.    

          7.  Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

          8.  Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku   innym  niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

          9. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.         

       10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym  że postąpienie nie  może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

       11.  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.               

       12. Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny  wywoławczej.

       13. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje  trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię  i nazwisko osoby  albo nazwę  firmy, która wygrała przetarg.

       14. Podpisany protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

       15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż  przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub przetargu wynikiem negatywnym.

       16. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia  zawarcia umowy notarialnej.

Dokumenty do pobrania:

Szczurowa, 25.08.2021 r.