2021-08-25
Aktualności / Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Zespół dwóch farm fotowoltaicznych o planowanej mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szczurowa działka nr 787, gmina Szczurowa.                             

    

Nasz znak: UG.I.6220.11.2020                                                                                                     Szczurowa 25.08.2021

                                                                   OBWIESZCZENIE    
                                                       
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2021r poz. 735/ w związku z art. 85 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008r,  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2021 poz.247 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie wszczęte na wniosek Nowa fotowoltaika Szczurowa” Sp. z. o.o, 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 192 G 3A  w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:  Zespół dwóch farm fotowoltaicznych o planowanej mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szczurowa działka nr 787, gmina Szczurowa zostało zakończone i wydana decyzja w dniu 25.08.2021r znak: UG.I.6220.11.2020                                                                                                     
Działając na podstawie  art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych   w Tarnowie  Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 12.03.2021r znak:ST.I.4220.2.2021.MB wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
-  Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 19.01.2021r znak: KR.ZZŚ.435.3.2021.PK nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 21.01.2021r znak; NZ-420-1/21
opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  
Przez obszar ten rozumie się:
- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu
- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa „ zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.Obwieszczenie nastąpiło dnia 25.08.2021
 
 

UG Szczurowa