2021-08-13
Aktualności / Zawiadomienie - zebranie wiejskie w Rudach Rysiu - wybór sołtysa

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz  § 49 ust.1  i 2 w związku z § 40 ust. 1 i 4  Statutu sołectwa Rudy-Rysie  przyjętego uchwałą Nr IX/79/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy- Sołectwu Rudy-Rysie /Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego rocznik 2019, poz. 5354/oraz  Zarządzenia nr  84/2021 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 12 sierpnia.2021 roku  w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Rudy-Rysie oraz uzupełnienia składu osobowego Rady Sołeckiej -  zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE WYBORCZE
w sołectwie Rudy- Rysie
w dniu

21 sierpnia 2021 roku /tj. sobota/ o godz. 16.00

W związku z obostrzeniami  związanymi z pandemią COVID-19 zebranie odbędzie się
przy budynku Domu Ludowego w Rudach-Rysiu.

PORZĄDEK   ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zapoznanie zebranych ze Statutem Sołectwa w sprawie zasad wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
  4. Wybór Sołtysa.
  5. Wybór członka Rady Sołeckiej – uzupełnienie składu osobowego.
  6. Dyskusja.
  7. Ogłoszenie wyników wyborów.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

Wójt
(-) Zbigniew Moskal

UG Szczurowa