2021-08-05
Aktualności / OGŁOSZENIE z dnia 28.07.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP

1. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Szczurowa dla części miejscowości: Barczków, Uście Solne oraz Strzelce Wielkie

2. Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Szczurowa - Etap I dla części miejscowości: Rudy Rysie, Rajsko, Szczurowa oraz Niedzieliska

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 i art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.0.247 t.j.), w związku z uchwałami Rady Gminy Szczurowa:

 -  Nr VII/53/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.,

 -  Nr IX/67/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,

Wójt Gminy Szczurowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Szczurowa dla części miejscowości Barczków, Uście Solne oraz Strzelce Wielkie

2.   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Szczurowa Etap I dla części miejscowości Rudy Rysie, Rajsko, Szczurowa oraz Niedzieliska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do tych projektów.

w dniach od 05.08.2021 r. do 25.08.2021 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2;

od pon. - czw. w godz. od 730 do 1530, pt. godz. 1000-1800

Dyskusja publiczna

nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu

odbędzie się w dniu 25.08.2021r.

w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2;

o godz. 1100

Projekty dostępne są również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Szczurowa.

 • Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Uwagi do ww. projektów, zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 październikam 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - na piśmie
  do Wójta Gminy Szczurowa
  - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2021 r.
 • Uwagi należy wnosić opatrzone własnoręcznym podpisem, z podaniem imienia i nazwiska, adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić: na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Szczurowa; drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Szczurowa, 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2, drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Szczurowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Wójt Gminy Szczurowa

Klauzula informacyjna RODO:

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Szczurowa (32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2, tel. 146714455
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod  adresem e-mail: biuro@kancelariacygan.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Do pobrania:

Plan P1 - BARCZKÓW, UŚCIE SOLNE, STRZELCE WIELKIE

Plan P2 - RUDY-RYSIE, RAJSKO, SZCZUROWA, NIEDZIELISKA

 

UG Szczurowa