2021-07-06
Aktualności / Obwieszczenie wójta Gminy Szczurowa

Wójt Gminy Szczurowa  podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni słonecznej ” PV STRZELCE WIELKIE”..."

Nasz  znak: UG.I. 6220.6.2021                                                                            Szczurowa 05.07.2021r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZUROWA

Na podstawie z art. 74 ust.3. i art. 75 ust.1.pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2021r poz.247), oraz art. 49 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021 poz. 735) Wójt Gminy Szczurowa  podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:
„ Budowa elektrowni słonecznej ” PV STRZELCE WIELKIE” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie na działce nr 1881 obręb Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa”

Inwestor –  SOLAR GROUP SPV Sp. z.o.o, Plac Jana  Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
                    Pełnomocnik - Pan Mateusz Bukała  

 
Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 20 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – 15.00 w piątek od godziny 10.00 – 18.00, tel.14 6320933.


Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z up. Wójta
 


Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 06.07.2021r
 

UG Szczurowa