2021-06-30
Aktualności / Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Na podstawie art.  14.  ustawy z dnia 11 lipca 1914 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) - Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 - Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach - do pobrania tutaj

UG Szczurowa