2021-06-24
Aktualności / Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Szczurowa

 Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713 ze. zm.) oraz   § 15 i § 34 ust. 3 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr  XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia  19 października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop.  z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./

zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Szczurowa,
która odbędzie się w dniu
30 czerwca  2021 roku /tj. środa/, o godz. 15.00  - online .

Porządek posiedzenia:

    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

    Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2021 z  sesji Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 marca 2021 roku /protokół wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy- stanowisko ds. obsługi RG/.

    Ocena zasobów pomocy społecznej” za rok 2020 - informacja Kierownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej.

    Podjęcie uchwał:

a)  RAPORT o stanie gminy Szczurowa za 2020 rok:

1) debata nad Raportem o stanie Gminy Szczurowa za 2020 rok;

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczurowa wotum  zaufania;

b)  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Szczurowa za 2020 rok;

c)   w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Szczurowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.

1)     zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczurowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Szczurowa,

2)     przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok;

3)     zapoznanie się  z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Szczurowa

4)     dyskusja;

5)     podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Szczurowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.

d)  w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczurowej za rok 2020,

e)  w sprawie: zatwierdzenia Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Ośrodka Zdrowia samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej              w Szczurowej za 2020 rok oraz  dokonania oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Zakładu;

f)   w sprawie: wprowadzenia zmian  w Statucie Ośrodka Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczurowej;

g)  w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczurowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

h)  w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczurowa, na  rok  szkolny  2021/2022;

i)   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu;

j)   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwa Małopolskiemu;

k)  w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2021;

l)   w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa;

m) w sprawie: rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego;

n)  w sprawie: likwidacji Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Wolne wnioski, komunikaty, apele i informacje.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

             (-) Marek Biernat

UG Szczurowa