2021-06-09
Aktualności / Raport o stanie gminy za 2020 rok

Dostępny jest już raport o stanie Gminy Szczurowa za 2020 rok. Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.


Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Szczurowa Raport o stanie Gminy Szczurowa za rok 2020 - w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Szczurowa.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Szczegóły odnoszące się procedur są zapisane w ustawie o samorządzie gminnym art. 28aa.

Termin sesji Rady Gminy Szczurowa zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Szczurowa
/-/ Marek Biernat

DO POBRANIA:

zarządzenie nr 59 - kliknij tutaj

Raport o stanie Gminy Szczurowa za 2020 rok - kliknij tutaj

zgłoszenie udziału - kliknij tutaj

 

 

 

UG Szczurowa