2021-05-24
Aktualności / Obwieszczenie wójta gminy Szczurowa

Wójt Gminy Szczurowa  podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisk.

 

Nasz  znak: UG.I. 6220.5.2021                                                                                            Szczurowa 24.05.2021r.                                                                   OBWIESZCZENIE
                                                     WÓJTA GMINY SZCZUROWA

Na podstawie z art. 74 ust.3. i art. 75 ust.1.pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2021r poz.247), oraz art. 49 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021 poz. 735) Wójt Gminy Szczurowa  podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:
„ Budowa budynku produkcyjnego/lakiernia proszkowa/ wraz z pomieszczeniami biurowymi z instalacjami wewnętrznymi: wod- kan, wen. mech. ,c.o, elektr. wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1657/3 w miejscowości Szczurowa”

Inwestor – Swornowski. FPUH  Swornowski M. 32-820 Szczurowa ul. Włoszyn 103 A działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Boruta zam. 32-709 Drwinia 225

Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 20 od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 8.00 – 15.00 w piątek od godziny 10.00 – 18.00, tel.14 6320933.


Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                            Z up. Wójta
 


Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 26.05.2021r

                                                                                      
 

UG Szczurowa