2021-05-05
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr ew. 2459 o pow. 0,99 ha położonej w miejscowości Szczurowa

Działając  na podstawie  art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1  i art. 40 ust.1, pkt.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)   Wójt Gminy Szczurowa - ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z zasobów mienia komunalnego Gminy Szczurowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 2459 o pow.  0,99 ha położonej w miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa, powiat  brzeski. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr ew. 2459 w dniu 26 lutego 2021 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość  położona w miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa oznaczona jako działka ew. nr 2459, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr TR1B/00034241/7

Powierzchnia nieruchomości:  0,9900 ha

Opis nieruchomości:

Działka zlokalizowana w północno - wschodniej części miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa, przy drodze gruntowej, utwardzonej,  w odległości około 3,5 km od centrum miejscowości,  w sąsiedztwie  terenów rolnych.  Działka  niezabudowana, nieużytek, w części porośnięta samosiewkami drzew liściastych i krzewów, wymagająca uporządkowania, teren znacznie obniżony w stosunku do drogi  i nieruchomości sąsiednich, w części pod wodą. Na działce istniało dzikie wysypisko odpadów, które pod koniec lat 90 –tych ubiegłego wieku zostało zrekultywowane.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania:

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i zmianą, która obowiązuje od 20.03.2018 roku działka nr ew. 2459 znajduje się w części ok. 0,01 ha  w terenie określonym jako S252RZ/ZN - tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) z dopuszczeniem zieleni nieurządzonej, w części ok. 0,03 ha w terenie określonym jako 11 KDL – tereny dróg publicznych (gminnych) – lokalnych,  a w pozostałej części w terenie określonym jako S251WST - tereny stawów rekreacyjnych

Termin zagospodarowania nieruchomości:  Nieoznaczony     

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 123/2020 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 07 grudnia 2020 roku, i Zarządzeniem nr  /2021 Wójta Gminy Szczurowa,  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości 10 grudnia 2020 roku.

Cena  wywoławcza: 

Cena 18 000,00 złotych (słownie: osiemnaście  tysięcy złotych 00/100) netto. Kwota stanowiąca 1,01 % ceny netto osiągniętej w przetargu jest zwolniona z podatku VAT. Do kwoty stanowiącej 98,99 % ceny netto osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:   Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00034241/7 – prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.   Dział IV  księgi wieczystej nr TR1B/00034241/7 – Hipoteka – brak wpisów.

Termin i miejsce przetargu:    7 czerwca 2021 roku (tj. poniedziałek)  godzina 1000 ,  siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter – sala narad)

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:   Wadium należy wnieść
w pieniądzu  w terminie najpóźniej do dnia 2 czerwca 2021 roku  w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące ) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS Oddz. Szczurowa  z opisem „wadium – dz. nr 2459 – Szczurowa” Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:  O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i opłat sądowych:  Ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Szczurowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej pod  nr tel. 14 671 40 97 lub osobiście po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa,  30.04.2021r.

Dokumenty do pobrania:

UG Szczurowa