2021-04-22
Aktualności / Realizujemy program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

W Gminie Szczurowa jeszcze w miesiącu kwietniu br.  będzie wydawana  żywność   w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram  2020 -  dla osób potrzebujących, którzy zostali zakwalifikowani do pomocy żywnościowej ( złożyli oświadczenia o dochodach i otrzymali skierowanie do odbioru żywności).

Do pomocy żywnościowej kwalifikują się osoby, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy   z dnia 12marca 2004r., o pomocy społecznej ( tekst jednolity  Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) Dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 1542,20 zł; dochód osoby w rodzinie nie przekracza 1161,60 zł.

W ramach Podprogramu 2020  Gmina Szczurowa podpisała umowę ze  Stowarzyszeniem CARITAS Archidiecezji  Krakowskiej w zakresie nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych dla osób  najbardziej  potrzebujących.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, zwanym POPŻ, jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Rozładunek żywności zapewniają Strażacy OSP z  Gminy Szczurowa.

Żywność będzie wydawana w budynku Domu Ludowego w Strzelcach Wielkich  ( Kółko) zgodnie z  harmonogramem  ustalonym przez pracowników socjalnych GOPS. O terminie odbioru żywności  wszystkie osoby  zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie lub osobiście przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.Osobom niesamodzielnym żywność zostanie dostarczona do miejsca zamieszkania.
 

GOPS Szczurowa 

UG Szczurowa