2021-04-07
Aktualności / Rozpoczęcie konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021-2030

Gmina Szczurowa 7 kwietnia br. rozpoczęła konsultacje w zakresie opracowanego projektu SRG 2021-2030. Przedmiotowe konsultacje prowadzone są w celu poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu ww. dokumentu.Zgłoszenia uwag i opinii do projektu strategii można dokonać w formie pisemnej za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłaszania uwag (załączonego poniżej) w następujący sposób:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@szczurowa.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Szczurowa: /2q998wusp2/skrytka - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf.;
  • spotkania publicznego – mając na względzie sytuacje epidemiczną, dedykowane spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania on-line w dniu 7 maja 2021 r. o godzinie 11:00. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021-2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: ug@szczurowa.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2021 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają w odpowiedzi na swojego e-maila link do dedykowanego spotkania on-line. Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Zoom lub podobnej. W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami mailowymi (ponad 20 zgłoszonych osób) może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne on-line w dniu 10 maja 2021 r. o godzinie 11:00, o którym zainteresowane osoby zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwrotny wskazany w zgłoszeniu. Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.


Konsultacje trwają do 12 maja br.
Zapraszamy do udziału.


Załącznik: Projekt Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021-2030

Załącznik: Formularz zgłaszania uwag
 

UG Szczurowa