2021-03-22
Aktualności / Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Eksploatacji części złoża kruszywa Pojawie

Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się  z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:   „Eksploatacji części złoża kruszywa „ Pojawie” o powierzchni około 22,5 ha obejmującego działki gruntowe nr 399,402,403,429, 430/1, 430/2,431,432,433,434,435, 436,437,  438,441, 451, 452,453, 454, 455, 456, 457,458, 459,460,461 obręb Pojawie, gmina Szczurowa, powiat brzeski, woj. małopolskie poprzez włączenie w zakres eksploatacji działki nr 440 nie ujętej w postępowaniu przeprowadzonym i zakończonym decyzją znak: UG.I.6220.8.2019  z dnia 06.11.2020   

Nasz znak UG.I.6220.1.2021
Szczurowa 19.03.2021

OBWIESZCZENIE   

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2020r poz. 256 ze zm./ w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2020 poz.283 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie dowodowe wszczęte na wniosek  Przedsiębiorstwo Wydobywczo –Produkcyjne „KRUSZBET” P. Krzysztof Kozyra –Skrzynka 81,  33-230 Szczucin w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:  „ Eksploatacji części złoża kruszywa „ Pojawie”  o powierzchni około 22,5 ha obejmującego działki gruntowe nr 399,402,403,429, 430/1, 430/2,431,432,433,434,435, 436,437,  438,441, 451, 452,453, 454, 455, 456, 457,458, 459,460,461 obręb Pojawie, gmina Szczurowa, powiat brzeski, woj. małopolskie poprzez włączenie w zakres eksploatacji działki nr 440 nie ujętej w postępowaniu przeprowadzonym i zakończonym decyzją znak: UG.I.6220.8.2019  z dnia 06.11.2020  zostało zakończone.

Działając na podstawie art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie  Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 16.03.2021r znak:ST.I.4220.21.2021.MB wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania pod warunkami.

-  Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 04.03.2021r znak: KR.ZZŚ.2.435.26.2021.JC nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa „ zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 22.03.2021

UG Szczurowa