2021-03-19
Aktualności / Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Zespół dwóch farm fotowoltaicznych

Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się  z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Zespół dwóch farm fotowoltaicznych o planowanej mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szczurowa działka nr 787, gmina Szczurowa”

Nasz znak UG.I.6220.11.2020
Szczurowa 18.03.2021

OBWIESZCZENIE   

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2020r poz. 256 ze zm./ w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2020 poz.283 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie dowodowe wszczęte na wniosek  

Nowa fotowoltaika Szczurowa” Sp. z. o.o, 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 192 G 3A w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „ Zespół dwóch farm fotowoltaicznych o planowanej mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szczurowa działka nr 787, gmina Szczurowa”  zostało zakończone.

Działając na podstawie art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych

  w Tarnowie  Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 12.03.2021r znak:ST.I.4220.2.2021.MB wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania pod warunkami.

-  Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 20.01.2021r znak: KR.ZZŚ.2.435.3.2020.PK nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 21.01.2021r znak; NZ-420-1/21 opinia

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku,

 można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa „ zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 19.03.2021

UG Szczurowa