2021-03-03
Aktualności / Zarządzenie Wójta Gminy Szczurowa w sprawie powołania komisji konkursowej

 

 ZARZĄDZENIE Nr 19/2021 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 03 marca 2021r

w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku
z uchwałą nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,   


Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje  się komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 28.01.2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2021 rok w następującym składzie:

1.      Maria Kądziołka - Przewodnicząca komisji - przedstawiciel Wójta

2.      Pani Elżbieta Gądek - członek komisji - przedstawiciel Wójta

3.      Pani Bogumiła Dziąćko   - członek komisji - przedstawiciel Wójta

4.      Pan Mariusz Antosz – członek komisji – przedstawiciel Wójta


§ 2.

Określa się Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Szczurowej.
 


§ 4.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczurowej,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.

Regulamin

Oświadczenie

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

UG Szczurowa