2021-02-23
Aktualności / Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXVII/210/2021 Rada Gminy Szczurowa z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021r. poz. 731) ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 01 marca 2021r.  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26,00 zł za 1 osobę.  Właścicielom nieruchomości zamieszkałych posiadającym kompostownik przydomowy oraz kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne przysługuje ulga za posiadanie kompostownika przydomowego w wysokości 1,00 zł od każdego mieszkańca.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ustaleniem nowej wysokości opłaty obowiązującej od dnia 01 marca 2021r. wraz z drukami na wpłaty na bieżący rok i harmonogramem odbioru odpadów zostaną dostarczone do każdego właściciela nieruchomości.

W 2021 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szczurowa nie są obowiązani do składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wyjątkiem zmian dotyczących zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (tj. w przypadku zamieszkania, wyprowadzki, urodzenia dziecka, zgonu).

Przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za styczeń i luty 2021 r.  pozostały w poprzedniej wysokości tj. 23,00 zł za 1 osobę.

UG Szczurowa