2021-02-17
Aktualności / Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, celem rolniczego użytkowania

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.)    WÓJT  GMINY  SZCZUROWA   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, celem rolniczego użytkowania 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 231 położona w m. Szczurowa, KW 34 857

Działka nr ew. 357/2  położona w m. Górka,  KW 31738

  1. Powierzchnia nieruchomości w  ha :  dz. nr ew. 2310,55, dz. nr ew. 357/2 – 0,29
  1. Opis nieruchomości:

Dz. nr ew. 231 nieruchomość gruntowa- łąki  kl. IV,  W,

Dz. nr ew. 357/2  nieruchomość gruntowa – rola kl. IIIb i IVa

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Wg Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

  1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego rou na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

  1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat w celu rolniczego wykorzystania

Informację odnośnie wykazu można uzyskać telefonicznie  tel. 14 671 40 97 lub osobiście w Urzędzie Gminy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania, w godzinach  pracy urzędu.

Szczurowa,16.02.2021 r.

 

 

 

  

UG Szczurowa