2021-02-12
Aktualności / Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych - przebudowa drogi Cerekiew - Strzelce Małe

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 Cerekiew – Strzelce Małe w miejscowości Wrzępia, Strzelce Wielkie, Strzelce Małe / KM 0+ 000 – 7 + 356,00/”

Nasz znak: UG.I.6220.8.2020
Szczurowa 12.02.2021

OBWIESZCZENIE   

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2020r poz. 256 ze zm./ w związku z art. 85 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2020 poz.283 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku ul. S. Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 Cerekiew – Strzelce Małe w miejscowości Wrzępia, Strzelce Wielkie, Strzelce Małe / KM 0+ 000 – 7 + 356,00/”  zostało zakończone i wydana decyzja w dniu 12.02.2021r znak: UG.I.6220.8.2020

Działając na podstawie art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 11.01.2021r znak:ST.I.4220.109.2020.JT wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków

-  Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 19.01.2021r znak: KR.ZZŚ.2.435.310.2020.JC nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 21.10.2020r znak; NZ-420-79/20

opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa „ zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 15.02.2021