2021-02-01
Aktualności / OBWIESZCZENIE - ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębówka nad rzeką Uszewką

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 31 grudnia 2020 r., poz. 8901), które weszło w życie 14 stycznia 2021 r.

Z treścią oraz z uzasadnieniem ww. zarządzenia można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, lub na stronie internetowej http://krakow.rdos.gov.pl/pzo-debowkanru.

Pełna treść obwieszczenia

UG Szczurowa